`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

RW-1 Procedura Inicjatyw Samorządowych

Załącznik do Uchwały nr  56/2018
Zarządu Powiatu w Krakowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ W TRYBIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ INNE PODMIOTY W ZAKRESIE ZADAŃ DROGOWYCH
I MOSTOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH

§1

 1. Procedura ustala zasady i tryb postępowania w całym przebiegu procesu inwestycyjnego prowadzonego w ramach Inicjatywy Samorządowej, zwanej dalej IS, od momentu złożenia wniosku przez inicjatora do zakończenia i rozliczenia zadania.
 2. Przedmiotem zadań drogowych zgłoszonych do realizacji w trybie Inicjatyw Samorządowych mogą być w szczególności następujące roboty:
  a) odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni jezdni dróg powiatowych wraz z renowacją odwodnienia,
  b) budowa chodników lub budowa chodników wraz z odwodnieniem,
  c) kompleksowa przebudowa dróg w tym: skrzyżowań dróg powiatowych lub powiatowych z gminnymi,
  d) renowacja odwodnienia wraz z przebudową lub budową przepustów drogowych,
  e) budowa i remonty obiektów mostowych,
  f) inne roboty mające na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg powiatowych.
 3. Inicjatorami IS mogą być jednostki samorządu terytorialnego
 4. Realizatorem inwestycji jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach przy ul. Karola Wojtyły 106 (zwany dalej ZDPK).

§2

 1. Inicjator (wójt, burmistrz) planujący wykonanie zadania drogowego w trybie IS, składa w ZDPK wniosek określający w formie opisowej lub rysunkowo-opisowej lokalizację, rodzaj i cel zamierzonego przedsięwzięcia, rok realizacji, a w przypadku zadań, dla których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy także określenie zakresu rzeczowego robót planowanych do wykonania w poszczególnych latach oraz wysokość pomocy finansowej jaką inicjator zamierza udzielić w poszczególnych latach na realizację zadania.
 2. Formularz wniosku, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 3. Projekty niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych wykonuje Powiat. Powiat może powierzyć inicjatorowi wykonanie niezbędnych projektów z obowiązkiem uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień, jak również powierzyć realizację samej inwestycji.
 4. Projekty inwestycyjne lub modernizacyjne (remonty, przebudowy dróg) realizuje się co do zasady w granicach własności gruntu Powiatu. Ewentualne pozyskiwanie gruntów dla celów inwestycyjnych musi odbywać się zgodnie z procedurami zawartymi w aktualnie obowiązujących ustawach, a w szczególności w prawie budowlanym, ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 5. ZDPK pod względem prawidłowości rozwiązań technicznych, oceny merytorycznej i finansowej dokona wstępnej oceny wnioskowanych do realizacji zadań drogowych.

§3

 1. Warunkiem uwzględnienia wniosków w planach ZDPK w danym roku budżetowym jest złożenie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy kompletnych wniosków.
 2. W terminie do 15 października roku poprzedzającego dany rok budżetowy, ZDPK sporządzi listę zadań wnioskowanych do realizacji w danym roku budżetowym zweryfikowaną pod względem technicznym i formalno-prawnym i przekaże ją Zarządowi Powiatu.
 3. W terminie do 7 listopada roku poprzedzającego, celem umożliwienia podjęcia przez Rady Gmin uchwał umożliwiających podpisanie z Powiatem stosownych umów dotyczących realizacji wnioskowanych zadań, ZDPK powiadomi inicjatorów o zadaniach wstępnie zakwalifikowanych przez Zarząd Powiatu do realizacji w danym roku budżetowym, a w przypadku zadań wieloletnich także o limitach wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.
 4. Zarząd Powiatu wspólnie z ZDPK przeprowadzi negocjacje przed umowne z wójtami, burmistrzami tych gmin, które złożyły wnioski na IS. Do negocjacji będą zapraszani Radni Powiatowi mieszkający w danej gminie lub należący do okręgu wyborczego rady powiatu, który daną gminę obejmuje. Wyżej wymienione negocjacje należy przeprowadzić i zakończyć do 15 stycznia roku w którym IS będą realizowane.
 5. Na podstawie przeprowadzonych negocjacji powiat zawiera z gminami umowy, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 6. W przypadku zadań wieloletnich inicjator przed podpisaniem umowy, o której mowa w punkcie poprzedzającym musi dysponować stosowną uchwałą organu stanowiącego umożliwiającą finansowanie wnioskowanego zadania w kolejnych latach jego realizacji.  
 7. Niezależnie od wyżej wymienionych terminów, w pierwszym półroczu danego roku ustala się na czas tworzenia planów inwestycyjnych w ramach IS w perspektywie 2, 3 i 4 letniego okresu realizacji. Plany inwestycyjne, o których mowa wyżej, będą tworzone w formule przyjętej w §3 ust. 4 niniejszej procedury. Opisana w tym punkcie procedura obowiązuje w każdym roku budżetowym i jej zadaniem jest sporządzenie planu realizacji nowych zadań, jak również weryfikacja planów przyjętych w latach poprzednich. 
 8. Zasady współfinansowania zadań drogowych wnioskowanych do realizacji w danym roku budżetowym:
  a) przy akceptacji wniosków opisanych w §1 ust. 2 lit. a) – udział finansowy inicjatora w realizacji zadania wynosi  40 % wartości inwestycji,
  b) przy akceptacji wniosków opisanych w §1 ust. 2 lit. b) – udział finansowy inicjatora w realizacji zadania wynosi  60% wartości inwestycji,
  c) przy akceptacji wniosków opisanych w §1 ust. 2 lit. c,d,f) – udział finansowy inicjatora w realizacji zadania wynosi  50% wartości inwestycji,
  d) przy akceptacji wniosków opisanych w §1 ust. 2 lit. e) – udział finansowy inicjatora w realizacji zadania wynosi 30% wartości wkładu samorządowego. Wkład samorządowy jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością zadania a pozyskanymi na to zadanie środkami zewnętrznymi (środki rządowe, środki unijne),
  e) koszty projektów traktuje się jako koszt kwalifikowany i wlicza się w ogólne koszty IS.
 9. Uchwalenie przez Radę Powiatu budżetu oraz zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu planu finansowego ZDPK zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1020.), będzie stanowić dla ZDPK podstawę do rozpoczęcia procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców dla zadań zatwierdzonych do realizacji uchwałą Rady Powiatu o kierunkach działania Zarządu Powiatu w Krakowie.
 10. W przypadku zwiększenia kosztów inwestycji, dodatkowe nakłady uzupełnia gmina i powiat w dotychczasowych proporcjach.
 11. Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie zadań zatwierdzonych do realizacji ZDPK zawiera umowy z wykonawcami i sprawuje nadzór inwestorski nad ich realizacją.

Uchwała Nr 30/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia  27 stycznia 2021 r.  Plik PDF


Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o ujęcie zadań drogowych w planie robót realizowanych w trybie IS – plik PDF lub plik DOC  
 • Załącznik nr 2 – wzór umowy – plik PDF  lub  plik DOCX
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy