`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

 

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3.  złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • przesłać na adres:
  Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice;
 • złożyć w sekretariacie/dzienniku podawczym w poniedziałek w godzinach od  7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;
 • przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); Skrytka e-Puap: /ZDPK/SkrytkaESP;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zdpk.krakow.pl.

Wnioski rozpatrywane są przez kierującego jednostką.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności – wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
   

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Starostwo Powiatowe w Krakowie powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

 

Złożenie żądania

Żądanie można:

 • przesłać na adres:
  Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice;
 • złożyć w sekretariacie/dzienniku podawczym  w poniedziałek w godzinach od  7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;
 • przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); Skrytka e-Puap: /ZDPK/SkrytkaESP;
 • przesłać pocztą elektroniczną  na adres sekretariat@zdpk.krakow.pl.

Żądania rozpatrywane są przez kierującego jednostką.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Załączniki

Klauzula Informacyjna – RODO

 1. Dane osobowe w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Batowicach, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, tel.: 12 622-10-10, adres e-mail: sekretariat@zdpk.krakow.pl
 3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania ZDPK, a także przysługujących uprawnień, można się kontaktować za pomocą adresu elektronicznego: iod@zdpk.krakow.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosków o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie będą przechowywane w Archiwum ZDPK przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla danej grupy archiwalnej zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:
     –  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
     –  prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są
        nieprawidłowe lub niekompletne,
     –  prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
         prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych
         (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
     –  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
         Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem
         prawa, w tym przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 4.
 9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.