`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

RODO – informacje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego

 1. Dane osobowe przetwarzane w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej
  w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Batowicach, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, tel.: 12 622-10-10, adres e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl.
 3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania ZDPK, a także przysługujących uprawnień, można się
  kontaktować za pomocą adresu elektronicznego: iodzdpk.krakow.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane:
  • w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
 7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

RODO – Klauzula informacyjna monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej RODO Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice,
  e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl, tel.:12 622-10-10.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodzdpk.krakow.pl. lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, klientów i porządku publicznego na terenie siedziby urzędu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia zarejestrowania Pani/Pana wizerunku, a po upływie tego okresu podlegają zniszczeniu (poprzez nadpisanie). Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagranie z monitoringu będzie stanowiło dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (wizerunku) jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pana zobowiązana/y do ich podania.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. podmioty uprawnione do kontroli Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.

RODO – Klauzula informacyjna system nagrywania rozmów telefonicznych w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego w budynku przy ul. Karola Wojtyły 106

 1. Dane Administratora Danych:
  Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice,
  e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl, tel.:12 622-10-10.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:
  1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@zdpk.krakow.pl.
  2. Pocztą tradycyjną na adres: ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice
  3. Adres skrzynki ePUAP Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego: /ZDPK/SkrytkaESP
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa pracowników Urzędu
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:
  2. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane,
   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane zarejestrowane w systemie są przechowywane przez okres 90 dni, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych:
  Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
  1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Prawo do cofnięcia zgody:
  1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody.
  2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
 8. Sposoby realizacji przysługujących praw:
  Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
  1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego,
  2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:
  Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub elektroniczny.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.