`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

O ZDPK

Dane do faktury

Nabywca:      
   Powiat Krakowski                              
   Al. Juliusza Słowackiego 20
   30-037 Kraków                                
   NIP: 6772364194

Odbiorca:
   Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
   ul. Karola Wojtyły 106
   32-086 Batowice


Informacje o ZDPK

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, jest jednostką budżetową Powiatu Krakowskiego.
Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań należących do Zarządu Powiatu w Krakowie w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – szczegółowy zakres zadań przedstawiono w regulaminie organizacyjnym.


Numery rachunków bankowych

Nazwa rachunku 
Nr rachunku w banku:
Bank BFG S.A
Rachunek podstawowy – służy do dokonywania wpłat należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowgo oraz innych należności ustalanych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w drodze decyzji. 73 1560 0013 2568 2818 7598 0001
Rachunek sum depozytowych – służy do dokonywania wpłat wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 38 1560 0013 2281 8759 8000 0010

Regon ZDPK:  351579270


Mapa – Jak dojechać

Lokalizacja na Google Maps