Deklaracja Dostępności

Informacje ogólne

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zdpk.krakow.pl.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej trudnej do przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); Przykładami są mapy orientacyjne robót, objazdów, organizacji ruchu.
 • Niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego, np. w przypadku jeśli przedstawiają one wygląd obiektów drogowych przed i po remoncie, lub mają na celu tylko podniesienie atrakcyjności wizualnej, a brak tego tekstu nie wpływa w zasadniczy sposób na treść strony.
 • Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy, lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Data ostatniej aktualizacji i przeglądu deklaracji: 2023-04-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Grabowska, koordynator@zdpk.net . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12-622-10-08 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej, informacji niedostępnej
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Batowice
Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice

Wejście do budynku / hol wejściowy

 • Wejście znajduje się po prawej stronie budynku
 • Wejście na poziomie terenu, dostępne bez barier architektonicznych
 • W holu wejściowym do budynku znajduje się stolik i krzesła, gdzie można uzupełnić formularze, wnioski
 • Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna, z rozpiską pokoi
Winda
 • Budynek dwukondygnacyjny
 • dostępna jest winda, dzięki której można dostać się na 1 piętro budynku
 • W windzie, przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a
Dziennik podawczy
 • Dziennik podawczy znajduje się na parterze, na prawo od wejścia do budynku
 • Dziennik Podawczy wyposażony jest w pętlę indukcyjną. Osoby korzystające z aparatu słuchowego lub implantu powinny przełączyć je w tryb cewki indukcyjnej
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego online na wniosek petenta (min. 3 dni wcześniej)
 • Do budynku można wejść z psem asystującym / przewodnikiem
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu
 • Pierwszy i ostatni stopień schodów oznakowany jest kontrastowo
 • Korytarze oznaczone są kontrastowo
 • W obiekcie nie występują progi podłogowe
 • Szerokość drzwi oraz korytarzy przystosowana jest do poruszania się po nich przez osoby na wózkach inwalidzkich. Na korytarzach nie znajdują się przeszkody uniemożliwiające poruszanie się po nich osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Przy drzwiach każdego pomieszczenia w budynku znajduje się tabliczka informacyjna
Toalety
 • Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach
Parking
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane tuż przed wejściem do urzędu
Komunikacja miejska
 • Linie autobusów, które dojeżdżają do Urzędu: 250, 260, 270
 • Przystanek znajduje się ok. 300 m od wejścia do Urzędu

 

 

Powrót do strony głównej ZDPK