`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

DM-1 Zasady usuwania drzew i krzewów w pasie drogowym

Na potrzeby utrzymania zieleni przydrożnej przyjmuje się definicję pasa drogowego jako granice działek ewidencyjnych (geodezyjnych) – można je odczytać ze strony GEOPORTAL

I.  Drzewa usuwane przez Zarząd Drogi

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew:

 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeśli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,
 • uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
 • obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia.

Zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze stanowią drzewa i krzewy ograniczające widoczność użytkownikom dróg, w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.

ZDPK chcąc wyciąć takie drzewa lub krzewy występuje do właściwego wójta o zgodę na wycinkę drzewa w trybie – art. 83a Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004.(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

II.  Drzewa usuwane na wniosek osób indywidualnych i instytucji

W celu uzyskania zgody na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo siedzibę wnioskodawcy oraz telefon do kontaktu,
 • lokalizację drzew/krzewów ze wskazaniem miejscowości lub odcinka drogi ulicy oraz numer drogi,
 • ilość drzew w sztukach oraz ewentualnie gatunek,
 • przyczynę usunięcia drzewa lub krzewu,
 • plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.
 • Do pobrania wzór wniosku: DOCX  PDF

Jeżeli ZDPK uzna wniosek strony za zasadny, to wystawi wnioskodawcy upoważnienie do działania w imieniu zarządcy drogi w celu uzyskania decyzji na wycinkę drzew; usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości drogowych może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – art. 83a ust.1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004.(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

Wnioskodawca dokonuje wycinki drzew na własny koszt i własnym staraniem tzn. występuje o zajęcie pasa drogowego w trybie przewidzianym w procedurze PD-6.


Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Czas poza sezonem lęgowym to od 16 października do końca lutego. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.)


Czas na pozyskanie wszystkich dokumentów związanych z wycinką drzewa lub krzewu wynosi co najmniej 2 miesiące (60 dni), gdyż wymaga współdziałania Zarządcy Drogi (lub osoby fizycznej majacej interes prawny lub faktyczny) oraz Wójta Gminy. 


Plan wyrębu 2018


Strony Urzędów Gmin z wnioskami o zgodę na wycinkę drzew lub krzewów:

 1. Gmina Krzeszowice,
 2. Gmina Zabierzów,
 3. Gmina Liszki,
 4. Gmina Czernichów,
 5. Gmina Wielka Wieś,
 6. Gmina Jerzmanowice – Przeginia,
 7. Gmina Sułoszowa,
 8. Gmina Skała,
 9. Gmina Iwanowice,
 10. Gmina Słomniki,
 11. Gmina Michałowice,
 12. Gmina Zielonki,
 13. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca,
 14. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce,
 15. Gmina Świątniki Górne,
 16. Gmina Skawina,
 17. Gmina Mogilany.

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy