`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

PD-6 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO w celu wykonywania robót nie związanych z budową, utrzymaniem dróg


PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH
W CELU WYKONYWANIA ROBÓT NIE ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG


Przepisy prawne:

 1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. – link,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – link.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego – link

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek – formularz wniosku do pobrania tutaj: docdoc  lub pdfpdf

Przykłady poprawnie wypełnionego wniosku na zajęcie pasa drogowego:


Wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu (Pesel lub Regon, NIP, nr telefonu);
 2. nr drogi / ulica, miejscowość, nr działki drogowej;
 3. cel zajęcia pasa drogowego (budowa, umieszczenie, przebudowa, remont, na prawach wyłączności, rozładunek, lub załadunek) – należy podać jakiego obiektu lub urządzenia;
 4. lokalizację (nr działki dla której wykonywane będzie zajęcie pasa drogowego) oraz powierzchnię zajęcia pasa drogowego (jezdnia, pobocze);
 5. planowany okres zajęcia pasa drogowego;
 6. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, docelowego właściciela obiektu lub urządzenia budowlanego umieszczanego w pasie drogowym (Pesel, Regon, NIP, nr telefonu) oraz podpis i pieczęć imienną pełnomocnej osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię Decyzji (uzgodnienia) Zarządu Dróg dla lokalizacji obiektu budowlanego, bądź urządzenia budowlanego w pasie drogowym drogi powiatowej (termin ważności trzy lata zgodnie z Ustawą o drogach publicznych i Prawem budowlanym), ew. uzgodnienie technologii przebudowy lub remontu istniejącego w pasie drogowym obiektu lub urządzenia;
 • Kopię pisma Zarządu Dróg, zatwierdzającego projekt (czasowej / docelowej) zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami BHP (nie dotyczy pasa zieleni za pasem rowu, jeżeli roboty nie ograniczają widoczności);
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym i o zgłoszeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej;
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni planowanego zajęcia pasa drogowego;
 • Ogólny plan orientacyjny w skali 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
 • Harmonogram dla robót etapowanych lub liniowych z wyszczególnieniem etapów, terminów oraz długości i powierzchni planowanego zajęcia pasa drogowego dla każdego etapu, jak również zestawienie powierzchni rzutu poziomego umieszczenia obiektów lub urządzenia w pasie drogowym;
 • KRS (aktualny dla firm) lub „Pozwolenie na działalność”, pełnomocnictwa potwierdzające zdolność do oświadczania woli;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej: 17 zł za oryginał KRS-u lub „Pełnomocnictwa” oraz 82 zł dla wniosku związanego ze zjazdem publicznym;

Procedurę postępowania w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu awaryjnej naprawy urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz doprowadzenia pasa drogowego do stanu poprawnego technicznie ustala Art. 40 ust. 14 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Batowice, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Węgrzce
tel. (012) 622-10-10 wew. 122; faks (012) 622-10-12,  w godzinach od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki do 17:00
e-mail: sekretariat@zdpk.krakow.pl

OPŁATA SKARBOWA:
Przepisy prawne (skrót): Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.)
Zwolnione są z opłaty skarbowej:

 • wnioski o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w sprawach budownictwa mieszkaniowego łącznie ze zjazdami do budownictwa mieszkaniowego (np. przyłącza mediów do budynków mieszkalnych).
  UWAGA – Nie dotyczy zjazdów publicznych, które stanowią obsługę komunikacyjną działek przemysłowych, handlowych, rolnych, lub z działalnością rolną – rzemieślniczą;
 • sprawy osób, które udokumentują zaświadczeniem korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • jednostki budżetowe oraz samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego w celach nieodpłatnej działalności;
 • decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego w sprawach nie związanych z drogą publiczną.

Do wniosku o zezwolenia na zajęcie pasa drogowego podlegającego opłacie
skarbowej  należy dołączyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty
skarbowej w odpowiedniej wysokości na konto:

Urząd Gminy Zielonki
Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Deutsche Bank Polska S.A,
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Przepisy prawne: Kpa, Dział II art. 61 – 104 – dalsze odpowiednio.
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie Decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez Zarząd Dróg wymaganego postępowania administracyjnego, w terminie bezzwłocznym do 30 dni (plus 14 dni uprawomocnienia) od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 Kpa).
Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom. Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie do siedmiu dni od dnia powiadomienia. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (Kpa, art. 64, § 2).
Decyzję należy odebrać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Batowice, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Węgrzce w Biurze Obsługi Klienta


OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ W CELU WYKONANIA ROBÓT:
Przepisy prawne: art. 40 ust. od 3 do 6 oraz ust. 10, 11, 13, 14, 15 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Stawki opłat są zgodne z Uchwałą Nr XLVII/454/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2014 r. Nr 6298).
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w celu umieszczenia urządzeń, lub obiektów obcych, lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się jako iloczyn: metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłat za zajęcie jednego metra kwadratowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
Opłatę za zajęcie pasa drogowego przez umieszczony obiekt budowlany (obiekt handlowy) lub urządzenie (np. reklama, ogrodzenie, dojazd tymczasowy) ustala się jako iloczyn: metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy tego obiektu, stawki opłaty za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego oraz ilości dni zajęcia.
Opłatę roczną (proporcjonalną), ustalaną dla docelowego właściciela obiektu / urządzenia, pobieraną co roku za każdy rok zajęcia pasa drogowego przez umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej, ustala się jako iloczyn: metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy tego urządzenia i roczną stawkę opłaty za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego.
Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż jeden metr ustalane są opłaty jak za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego (art. 40 ust. 10 Ustawy o drogach publicznych).
Opłatę ustala i pobiera Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w drodze Decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Nie dotyczy awaryjnego zajęcia pasa drogowego, gdzie opłatę nalicza się decyzją administracyjną na podstawie komisyjnego Protokołu ustalenia zakresu robót w pasie drogowym.
Opłatę należy uiścić w terminie czternastu dni od dnia, w którym Decyzja stała się ostateczna.


TRYB ODWOŁAWCZY:
Przepisy prawne: Kpa, Rozdz. 10, art. 127, art. 132.
Od Decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Decyzja nie ulega wykonaniu, bo nie jest ostateczna. Wniesienie odwołania w terminie odwoławczym wstrzymuje wykonanie Decyzji. Nie wstrzymuje wykonania, jeżeli Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (Art. 108 Kpa).
Decyzja podlega wykonaniu w okresie odwoławczym, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (art. 130, § 4).

POSTĘPOWANIE W CELU WYMIERZENIA KARY PIENIĘŻNEJ (OPŁATA DZIESIĘCIOKROTNA) ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA ZARZĄDU DRÓG:
Przepisy prawne: art. 29a, art. 40 ust. 12 i 14 Ustawy o drogach publicznych.
Za zajęcie pasa drogowego:
– bez zezwolenia Zarządcy drogi w formie Decyzji Administracyjnej,
– z przekroczeniem terminu określonego w Decyzji,
– o powierzchni większej niż określona w Decyzji.

Zarząd Drogi wymierza, w drodze Decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości
dziesięciokrotnej należnej opłaty.
Karę należy uiścić w terminie czternastu dni od dnia, w którym Decyzja stała się ostateczna.
AKTY PRAWNE:


Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy