`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych oraz identyfikatory dla pojazdów ponadtonażowych.

Pracownicy Zespołu Inżynierii Ruchu stykają się z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości przejazdu pojazdów ciężarowych po drodze powiatowej lub gminnej, na której znajdują się ograniczenia tonażowe wyrażone znakami B-18 lub B-5. Pytania dotyczą rodzaju wniosku jaki należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia.
Informujemy, że pojazd ponadtonażowy to taki pojazd, który jest pojazdem normatywnym, ale ma większą rzeczywistą masę całkowitą (z ładunkiem lub bez) niż ta wyrażona na znaku drogowym. Ograniczenia tonażowe stosowane na drogach i obiektach mostowych wynikają z ich nośności i mają na celu ochronę tych obiektów przed przeciążeniem i w dalszej kolejności przed degradacją. Jednak w przypadkach wyjątkowych Starosta – jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych – dopuścił możliwość wydawania jednostkowych zezwoleń, a zezwolenia te nazywają się Identyfikatorami. Koszty wydania identyfikatora wynoszą 82 zł, a jego przedłużenie 41 zł. Jest to tzw. opłata skarbowa i wnosi się ją na konto Urzędu Miasta Krakowa, gdyż siedziba zarządu dróg mieści się na terenie gminy miejskiej Kraków. Procedura uzyskiwanie Identyfikatora tutaj.

Pojazd nienormatywny, to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach „Prawo o ruchu drogowym”.

Poruszanie się po drogach publiczny pojazdem nienormatywnym wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie podzielone jest na siedem kategorii. Do kompetencji ZDPK należy wydawanie  zezwoleń w kategoriach I, II i III.

 1. Zezwolenie dotyczące przekroczenia nacisku na oś napędową wydaje zarządca danej drogi (jest to zezwolenie kategorii I) i w przypadku drogi:
  •    gminnej – właściwym organem jest Wójt/Burmistrz, której jest jej zarządcą,
  •    powiatowej – właściwym organem jest Zarząd Powiatu, (w powiecie krakowskim
  uprawnienie to Zarząd Powiatu przekazał do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego),
  •    wojewódzkiej – organem właściwym jest Zarząd Województwa.
 2. Zezwolenie dotyczące poruszania się pojazdów wolnobieżnych oraz maszyn rolniczych np. kombajnów, to zezwolenie kategorii II i wydaje je Starosta (w powiecie krakowskim uprawnienie to Starosta przekazał do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego).
 3. Zezwolenie uprawniające do poruszania się pojazdów o większych gabarytach po drogach publicznych (większa: szerokość, długość, wysokość) wydaje Starosta, jest to zezwolenie kategorii III (w powiecie krakowskim uprawnienie to Starosta przekazał do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego).

Opłaty za wydanie zezwoleń kategorii I-III na poruszanie się pojazdów nienormatywnych są dochodami własnymi powiatu i wnosi się je na konto Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Lekceważenie znaków ograniczających tonaż pojazdów, może prowadzić do groźnych w skutkach konsekwencji. Pod wpływem przeciążenia, konstrukcja mostu może ulec uszkodzeniu, powodujące nie tylko duże straty materialne, ale również może prowadzić do utraty zdrowia lub życia przez niefrasobliwego kierowcę.

 

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości