`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-2 Przejazd po ograniczonych odcinkach dróg powiatowych lub/i gminnych na terenie powiatu krakowskiego (IDENTYFIKATORY)

PROCEDURA UZYSKANIA IDENTYFIKATORA NA PRZEJAZD PO OGRANICZONYCH ODCINKACH DRÓG POWIATOWYCH I/LUB GMINNYCH

IDENTYFIKATORY SĄ WYDAWANE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TRANSPORTOWE WG ZŁOŻONEGO WNIOSKU ZAWIERAJĄCEGO MARKĘ POJAZDU I NR REJESTRACYJNY.

NIE PODANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DANYCH, POWODUJE ROZPATRZENIE WNIOSKU NEGATYWNIE – TZN. BRAK ZGODY NA PRZEJAZDY.


Wydanie Identyfikatora (zezwolenia na przejazd) możliwe tylko w przypadku, gdy organizacja ruchu dopuszcza taką możliwość tzn. gdy pod znakiem B-18 lub B-5 jest zawieszona tabliczka z treścią: „NIE DOTYCZY POJAZDÓW ZA ZEZWOLENIEM STAROSTY”.
Jeżeli takiej tabliczki nie ma należy w pierwszej kolejności zwrócić się do zarządcy drogi o jej uzupełnienie w trybie zmiany stałej organizacji ruchu lub informację o konieczności umieszczenia takiej tabliczki otrzymuje Wnioskodawca w treści Identyfikatora.

Ograniczenia tonażowe w powiecie krakowskim, na drogach powiatowych (mapka, plik png, rozmiar ok. 35 Mb)

Wykaz i numery obiektów mostowych

Zarządzenie Starosty Krakowskiego w sprawie wydawania identyfikatorów stanowiących zezwolenia na ruch pojazdów ciężarowych po ograniczonych odcinkach dróg powiatowych
Załącznik nr 2 do powyższego Zarządzenia Starosty Krakowskiego

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

– Nazwę podmiotu (imię i nazwisko) i adres (nr telefonu) przedsiębiorcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu,

termin ważności identyfikatora – od dnia wydania maksymalnie na 1 rok, przy złym stanie technicznym drogi lub obiektu mostowego na czas odpowiednio krótszy, lub odmowa wydania,

– masa całkowita pojazdu z ładunkiem,

– naciski na poszczególne osie pojazdu oraz odległości osi pojazdu od siebie,  w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy, w tym naczepy  – wg załącznika do wniosku,

– markę, typ, numer rejestracyjny pojazdu,

– w przypadku dróg gminnych pozytywna opinia właściwego zarządcy drogi tj. wójta lub burmistrza.

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (82 zł za wydanie zezwolenia, 41 zł za jego przedłużenie),

–  czytelny szkic, fragment planu powiatu z naniesioną trasą przejazdu oraz wskazanie nr działki docelowej/obrębu – umożliwiająca sporządzenie opinii przez specjalistę ds. obiektów mostowych oraz Inspektorów drogowych ZDPK. Schematy dróg zamieszczone są na stronie internetowej http://zdpk.krakow.pl preferowane mapy z podziałem na rejony nadzoru

Braki w wymaganych dokumentach powodują pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

ZDPK może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy:
– kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót właściwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej (np. zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wydane przez właściwy organ)
– oświadczenia o odbywającej się uroczystości/imprezie, o posiadanej decyzji na korzystanie z dróg w sposób szczególny/ zatwierdzony projekcie czasowej organizacji ruchu
– w przypadku spółki cywilnej kopii umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym;
– dokumentu potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (dotyczy zezwoleń na wjazd wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)

WNIOSEK o wydanie identyfikatora

Załącznik do wniosku na przejazdy pojazdów po ograniczonych odcinkach dróg powiatowych (naciski na osie pojazdu i odległości osi od siebie) – wyłącznie w przypadku gdy trasa przejazdu prowadzi po obiektach mostowych

Opłaty: 

Opłata skarbowa 82 zł za wydanie 1 szt. identyfikatora (zezwolenia) dla pojazdu, 41 zł ja przedłużenie ważności zezwolenia.

Opłata skarbowa jest płatna na konto
Urzędu Gminy Zielonki,

Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Nr konta:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019

https://zielonki.pl/index.php/budzet/ct-menu-item-44

Miejsce złożenia dokumentów Punkt Obsługi Klienta
Termin i sposób załatwienia: 

max. 60 dni – wydanie identyfikatora (zezwolenia), lub odmowa wydania.
Termin rozpoczyna swój bieg od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Czas na realizację wniosku jest uzależniony od jego złożoności (liczba tras) oraz od czytelności wniosku oraz jego kompletności np. brak wniesienia opłaty skarbowej powoduje wstrzymanie wydania zezwolenia, aż do momentu jej wpłaty.

Tryb odwoławczy:  Na odmowę wydania identyfikatora służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Informacje dodatkowe: 

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną: 
m.golda@zdpk.krakow.pl
lub
telefonicznie Punkt Obsługi Klienta 12 622 10 10

Zezwolenia wydawane na terenie Miasta Krakowa przez ZDMK ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków Zespół Udostępniania Nieruchomości
Procedura ZDMK-12 dostępna tutaj.
Etapy w procedurze wydawania zezwoleń:

1. Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę na Dzienniku Podawczym ZDPK (Punkt Obsługi Klienta),
2. Przekazanie poczty z danego dnia do Sekretariatu Dyrektora ZDPK,
3. Zadekretowanie poczty przez Dyrektora do Zespołu ds. Inżynierii Ruchu,
4. Powrót poczty do POK celem wpisania do systemu informatycznego,
5. Przekazanie poczty do komórki wydającej zezwolenia – Zespół ds. Inżynierii Ruchu,
6. Zadekretowanie wniosku do osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy,

7. Merytoryczne sprawdzenie wniosku pod kątem jego kompletności, spójności, wniesienia opłaty skarbowej itp. przez pracownika Zespołu ds. Inżynierii Ruchu,

8. Przekazanie wniosku do inspektora drogowego (zgodnie z trasą przejazdu) oraz do inspektora mostowego (jeżeli na trasie przejazdu są obiekty inżynierskie),
9. Wydanie opinii przez właściwych inspektorów,
10. Jeżeli opinie są pozytywne to następuje przygotowanie projektu zezwolenia, jeżeli opinie są negatywne to następuje przygotowanie pisma odmawiającego wydanie zezwolenia,
11. Sprawdzenie poprawności projektu zezwolenia przez osobę kierującą Zespołem ds. Inżynierii Ruchu,
12. Przekazanie zezwolenia do podpisu Dyrektora ZDPK,
13. Wydanie zezwolenia zainteresowanemu lub przesłanie pocztą.

Odbiór zezwoleń:

Osobiście lub pocztą.

Informację o możliwości odbioru zezwolenia udzielają pracownicy Zespołu ds. Inżynierii Ruchu telefonicznie. Brak telefonu oznacza, że zezwolenie nie jest jeszcze gotowe.

Ponaglenia:

Można kierować drogą elektroniczną na adres: m.karcz@zdpk.krakow.pl

Uwagi:

Kontakt z Wnioskodawcą organu wydającego zezwolenia ułatwia podanie adresu poczty elektronicznej na wniosku lub adres skrzynki EPUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Grzywny w drodze manatów karnych:

Wykroczenia-grzywny-mandaty-karne

 

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy