`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538,84 do km 2+108,90 w miejscowości Młodziejowice

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538,84 do km 2+108,90 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 092 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z projektowanymi robotami (przepusty, umocnienia skarp i dna rowu, wiata przystankowa, nawierzchni utwardzonych, krawężników i obrzeży);
 • rozbiórka ogrodzeń;
 • demontaż kapliczki;
 • wycinka drzew kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
 • rozbiórka istniejącego oznakowania;
 • poszerzenie jezdni do wymaganych szerokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – projektowana szerokość 6,0 m;
 • wykonanie chodnika (szerokość nawierzchni z kostki brukowej – 2,0 m, całkowita szerokość z obrzeżem i krawężnikiem – 2,28 m);
 • wykonanie pobocza utwardzonego o szerokości 1,0 m po stronie przeciwnej do projektowanego chodnika;
 • wykonanie ścieków trójkątnych na odcinkach na wysokości zjazdów;
 • budowa kanalizacji deszczowej. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów wraz
  z umocnieniem wylotów;
 • likwidacja rowu ziemnego;
 • przebudowa rowu ziemnego;
 • budowa rowu ziemnego;
 • odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rowów;
 • budowa przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia w obrębie projektowanych przejść dla pieszych;
 • przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i zjazdu publicznego;
 • budowa zjazdów indywidualnych;
 • przebudowa 3 skrzyżowań drogi powiatowej 2155K z drogami gminnymi;
 • rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • rozbiórka i budowa oraz zabezpieczenie sieci wodociągowej;
 • przebudowa sieci gazowej;
 • budowa sieci oświetlenia.
Data publikacji:
Kategoria: Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa