`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Wyniki naboru projektów BRD – edycja 2020

Informacja o wynikach naboru wniosków
w ramach programu BRD – edycja 2020

W związku ze złożonymi propozycjami zadań w ramach programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) jakie wpłynęły w tegorocznym naborze, w załączeniu przedstawiam listę projektów, które zostały zatwierdzone po rekomendacji Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przez Zarząd Powiatu w Krakowie do realizacji w 2020 r.

W ramach tegorocznego naboru złożono ponad 200 wniosków, z których wybrano do realizacji 50 zadań oraz rekomendowano montaż 12 wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w zaproponowanych lokalizacjach.

Zadania BRD zostały wybrane z wniosków złożonych przez Gminy, Radnych, Sołtysów i mieszkańców powiatu Krakowskiego oraz ustaleń Komisji BRD z Przedstawicielami Gmin podczas objazdów w terenie.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zarekomendował Zarządowi Powiatu w Krakowie do zatwierdzenia zadania według wcześniej znanych kryteriów.

Preferowane były zadania przy placówkach oświatowych, które miały pierwszeństwo przed innymi zadaniami. Do realizacji w ramach programu BRD przyjmowano zadania, których z zasady szacunkowe koszty realizacji nie przekraczały kwoty 20 000 zł.

Zadania wycenione powyżej tej kwoty mogą być przygotowane i realizowane w ramach procedury IS.

Szacunkowa wartość zadań BRD przekroczyła 500 tys. zł, nie wliczając do tej puli pilotażu dotyczącego wyświetlaczy. Liczba zamontowanych wyświetlaczy zależy od potwierdzenia ich współfinansowania przez zainteresowane Gminy, które jeszcze do końca maja br. mogą zgłosić swój udział rzeczowy i finansowy w projekcie pilotażowym.

W maju i czerwcu przeprowadzane zostaną procedury przetargowe na wybór wykonawców zadań.

Termin wprowadzenia zadań określony w programie BRD upływa 31 października 2020 r.

Program BRD jest finansowany w całości z budżetu Powiatu krakowskiego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wygenerowania wolnych środków finansowych, zostaną w pierwszej kolejności wykonane zadania wynikające z przygotowanych i zatwierdzonych w latach poprzednich organizacji ruchu, a następnie będzie możliwość rozpatrzenia do realizacji zadań z listy rezerwowej naboru roku bieżącego.

Dziękując za udział w naborze wniosków życzę wszystkim uczestnikom ruchu bezpieczeństwa na drogach Powiatu krakowskiego.

Łukasz Wróblewski
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Załączniki:

1. Lista projektów BRD zatwierdzona do realizacji

2. Lista lokalizacji wyświetlaczy zaproponowana do realizacji w ramach projektu pilotażowego

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, BRD