`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Utrzymanie czystości w pasie drogowym dróg powiatowych

Informujemy, że po okresie zimowym rozpoczął się czas na uprzątnięcie pozostałości po zwalczaniu śliskości dróg. Na podstawie zawartych umów do wykonania tego zadania są zobowiązane podmioty, które uczestniczyły w ‘Akcji Zima’. Wszelkie materiały zmniejszające śliskość muszą zostać zebrane i usunięte z jezdni i ciągów pieszych. Inspektorzy rejonu wnikliwie dopilnują tych prac przed rozliczeniem finansowym z Wykonawcami.

Informujemy także, że na terenie miasta Skawina oraz miasta Krzeszowice dodatkowo są sprzątane drogi powiatowe (stanowiące ulice) z częstotliwością tego wymagajacą. Mieszkańców prosimy o niepozostawianie w tym czasie pojazdów na drogach powiatowych. Informacje dotyczące czasu i miejsca sprzątania będą wskazywały odpowiednie znaki drogowe.

Zarząd Dróg podpisał także umowę ze specjalistyczną firmą na usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego. Stosowne informacje o padłej zwierzynie należy zgłaszać do dyżurnego z Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów.

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowią, że obowiązek ten jest przypisany właściwym jednostką samorządu szczebla podstawowego jako ich zadanie obowiązkowe. Natomiast Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego dba o stan czystości pasa drogowego swoich dróg w granicach działek drogowych z wyłączeniem przystanków komunikacji zbiorowej – tam za porządek oraz za opróżnianie koszy na śmieci odpowiada gmina.

Mieszkańców powiatu prosimy o nie zaśmiecanie dróg, gdyż w obecnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, są one odbierane cyklicznie w ramach obowiązkowej opłaty.

Dla przestrogi informujemy, że kodeks wykroczeń przewiduje karę dla osób zaśmiecających. Art. 145 stanowi bowiem: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Dlatego wszelkie zauważone tego typu działania będą zgłaszane na Policję.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości