`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Spowolnienie ruchu w Piekarach na wniosek mieszkańców

W wyniku interwencji mieszkańców Piekar, związanej z częstymi wypadkami pojazdów na dwóch łukach drogi powiatowej przebiegającej przez tę miejscowość (w pobliżu Węzła Mirowskiego), Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego podjął szereg działań zmierzających do rozwiązania problemu.
Po wykonaniu pomiarów natężenia ruchu, z których wynikało że jest ono duże (przeszło dwa tysiące pojazdów na godzinę), została przeprowadzona analiza zastosowanego oznakowania i zlecono wykonanie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu. W efekcie tych prac, zostało uporządkowane oznakowanie pionowe ograniczające prędkość ruchu, zainstalowano znaki U-3 (zwane potocznie „sierżantami”) i uzupełniono oznakowanie poziome P-4 (linia podwójna ciągła). Zamontowane zostały także płytowe progi zwalniające w obu kierunkach ruchu. Podjęte działania mają doprowadzić do radykalnego ograniczenia prędkości pojazdów, gdyż – w opinii ekspertów – przyczyną niebezpiecznych zdarzeń na tej drodze było notoryczne przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości oraz niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków.
Biegli w zakresie ruchu drogowego zwrócili uwagę, że kierowcy stosujący się do standardowego ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym nie mieli najmniejszych kłopotów z bezpiecznym pokonaniem obu łuków. Niestety oni także odczują teraz niedogodności wynikające z przejazdu przez progi zwalniające, co zawdzięczają kierowcom ignorującym przepisy.
ZDPK zwróci się teraz do Policji o analizę ruchu pojazdów po wprowadzonej zmianie organizacji ruchu. Prosimy także mieszkańców Piekar i użytkowników drogi o bieżące informacje, czy nasze działania przyniosły oczekiwany przez nich efekt.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości