`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-5 Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej

PROCEDURA ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ
(ZMIANA OZNAKOWANIA)

Z uwagi na fakt, że organizacja ruchu na charakter stały jej zmiana następuje stosunkowo rzadko. Z uwagi na rozbieżne interesy Wnioskodawców, ostateczna decyzja dotycząca zmiany organizacji ruchu należy do organu zarządzającego ruchem, czyli do Starosty (lub osoby działającej w Jego imieniu). W sprawach zmiany organizacji ruchu nie obowiązują przepisy KPA (Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 Wniosek o zmianę organizacji ruchu formułuje się w dowolnej pisemnej formie i kieruje do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego (osobiście, pocztą, kurierem, epuapem).


PROCEDURA:

 1. Złożenie pisemnego wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu np. ustawienia znaku drogowego, lustra itp.
 2. Ocena wniosku przez pracownika ZDPK:
  1. Jeżeli wniosek niezasadny procedura kończy swój bieg.
  2. Jeżeli wniosek zostanie wstępnie uznany za zasadny następuje powołanie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem przeprowadzenia wizji w terenie (z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji i Wnioskodawców).
 3. Komisja spisuje w terenie Protokół – z zaleceniami dot. zmiany organizacji ruchu lub pozostawienia organizacji ruchu bez zmian. Jeżeli Komisja BRD stwierdzi, że nie należy zmieniać organizacji ruchu procedura kończy swój bieg.
 4. Komisja BRD może też zawnioskować do Dyrektora o wykonania projektu organizacji ruchu, celem realizacji zaleceń z wizji w terenie.
 5. Do projektu organizacji ruchu uzyskuje się opinię Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.
 6. Wydział Utrzymania Dróg i Mostów wydaje zlecenie ustawienia znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego lub in.
 7. Następuje odbiór protokolarny oznakowania przez Inspektora.

IR-5 Zawiadomienie o wprowadzeniu SOR (STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU)

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy