`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-1 Zezwolenie na przejazd pojazdu NIENORMATYWNEGO (długość, szerokość, wysokość, nacisk na oś)

 

Informacje:

Pojazd nienormatywny, to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach „Prawo o ruchu drogowym”.

Poruszanie się po drogach publiczny pojazdem nienormatywnym wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie podzielone jest na siedem kategorii. Do kompetencji ZDPK należy wydawanie zezwoleń w kategorii: I, II i III.

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych może być wydane tylko w przypadku przewożenia ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone i przewożone innymi środkami transportu.

 • Wyciąg z ustawy Prawo o ruchu drogowym – pdf
 • Kategorie zezwoleń – załącznik do ustawy Prawo o ruchu drogowym – pdf
 • Warunki techniczne pojazdów oraz ich niezbędne wyposażenie – wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – pdf
 • Rozporządzenie Ministra w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych – pdf
 • Rozporządzenie Ministra w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – pdf

Wymagane dokumenty: 

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wg wzoru znajdującego się poniżej:

 • wniosek kat. I, – doc lub pdf
 • wniosek kat. II, – doc lub pdf
 • wniosek kat. III. – doc lub pdf

Opłaty: 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty
na konto: Getin Noble Bank S. A.
73 1560 0013 2568 2818 7598 0001

Miejsce złożenia dokumentów: 

Punkt Obsługi Klienta

 

 

Termin i sposób załatwienia: 

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w następujących terminach:

 1. Zezwolenie kategorii I – wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, zezwolenie obowiązuje na konkretną drogę,

ZEZWOLENIA SĄ WYDAWANE W IMIENIU STAROSTY:

 1. Zezwolenie kategorii II – wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, zezwolenie obowiązuje na całą Polskę,
 2. Zezwolenie kategorii III – wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, zezwolenie obowiązuje na całą Polskę.

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub otrzymania odmowy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Informacje dodatkowe: 

Rozporządzenie dotyczące nacisków osi

Kary za brak zezwolenia

Dopuszczalny sposób umieszczenia ładunku

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:
m.karczatzdpk.krakow.pl lub l.czech@zdpk.krakow.pl

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy