Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Zakończono modernizację drogi 2132K w Modlnicy (ul. Szydło)

W dniu 6 sierpnia 2019 roku, zakończono i podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja DP 2132K  w m. Modlnica – ul. Szydło, polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza na odcinku, od istniejącego chodnika do granicy Gminy Wielka Wieś”.

Inwestor zadania – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego odebrał przedmiotowe zadanie bez zastrzeżeń. W pracach odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele Gminy Wielka Wieś. Wykonawcą zadania był Pan Przemysław Walczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PERFEKT, Przemysław Walczyk, Kryspinów 223, 32-060 Liszki. Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2132K w miejscowości Modlnica – ul. Szydło, na odcinku około 135,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:

  • chodnik po stronie prawej drogi powiatowej,
  • ściek przykrawężnikowy
  • wymiana istniejącego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego,
  • umocnienie dna i skarp istniejącego rowu.

Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 77 913,74 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Wielka Wieś.


Droga powiatowa nr 2132K przed przebudową

Droga powiatowa nr 2132K po przebudowie

2020-01-27 10:52:22, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2019/08/12/zakonczono-modernizacje-drogi-2132k-w-modlnicy-ul-szydlo/