Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Podpisano umowę na przebudowę drogi nr 2128K w Brzezince

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że w dniu 18 lipca 2019 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik na wykonanie zadania pn.: „Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2128K – ul. Krakowska w miejscowości Brzezinka polegająca na budowie chodnika w km 0–005 – 0+158 km – odcinek 163 mb”.

W zakresie inwestycji znajduje się następujący zakres robót:

 • Rozbiórka elementów zagospodarowania kolidujących z projektowanymi robotami (znaki, przepusty, umocnienia skarp i dna rowu);
 • Wycinka drzew kolidujących z projektowaną budową chodnika;
 • Przebudowa drogi powiatowej 2128K na odcinku 163 m w kilometrażu  0–005 –0+158 km – Wykonanie poszerzenie jezdni przy projektowanym chodniku do wymaganych szerokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – projektowana szerokość 6,0 m;
 • Wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m na długości 115 m;
 • Wykonanie pobocza utwardzonego o zmiennej szerokości od 1,25 m do 1,50 m na długości 35 m;
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP fi 300 o długości 40 m;
 • Wykonanie drenażu z rur fi 110 o długości 46 m,
 • Wykonanie korytka odwodnienia liniowego klasy B125 z rusztem żeliwnym o długości 85 m,
 • Wykonanie korytka odwodnienia liniowego klasy B125 z rusztem żeliwnym o długości 33 m,
 • Wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi 40 x 60 x 10 cm;
 • Przebudowa zjazdów indywidualnych – realizowana w ramach inwestycji, nie objęta zgłoszeniem zgodnie z art. 29, 30 Prawa Budowlanego;
 • Demontaż istniejącego oznakowania wraz z ponownym montażem;

Termin wykonania powyższego zakresu został wyznaczony na dzień 31 października 2019 roku. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22 lipca 2019 roku.

2020-01-27 10:25:39, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2019/07/30/podpisano-umowe-na-przebudowe-drogi-2128k-w-brzezince/