`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

PD-0 Terminy rozpatrywania spraw w Wydziale Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego

 

Rodzaj rozpatrywanej sprawy

Termin ustawowy

Termin realny

Wydawanie opinii do projektów  Decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy  dla działek prywatnych oraz decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego

14 dni

do 14 dni

Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o art. 39 ust. 3 i 3a u.d.p. zezwalających na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (dot. lokalizacji sieci i przyłączy w pasie drogowym).

30 dni

dla urządzeń teletechnicznych do 65 dni

 

pozostałe urządzenia do 90 dni

Wydawanie opinii w oparciu o art. 43 u.d.p. dot. lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach powiatowych w odległości mniejszej niż określona w art. 43.1. ( *w przypadku sieci projektowanych również w pasie drogowym opinia zostanie wydana po uzyskaniu decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a)

14 dni

do 30 (*90 dni)

Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdów indywidualnych lub publicznych

30 dni

do 90 dni

Wydawanie opinii do wstępnych projektów podziału działek oraz w oparciu o art. 35 u.d.p.

30 dni

do 90 dni

Uzgodnienie lokalizacji nowego lub remont przebudowa istniejących ogrodzeń

30 dni

do 90 dni

Zgoda na wykonanie remontu istniejących zjazdów indywidualnych

30 dni

do 90 dni

Wydawanie Decyzji  zezwalających na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac lub umieszczenia urządzenia

30 dni

do 30 dni

 

Odbiór robót związanych z zajęciem pasa drogowego do 90 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego dąży do zmniejszenia czasu oczekiwania na uzyskanie decyzji administracyjnych/uzgodnień/zezwoleń z terminów realnych do terminów ustawowych, które ze względu na: wielość, skomplikowanie, słabe przygotowanie wniosków/opracowań przez projektantów, błędy w numerach działek, konieczność przeprowadzenia wizji w terenie, „boom” budowlany, powodują opóźnienia w rozpatrywaniu spraw.

W sytuacjach powodujących konieczność przyspieszenia terminu rozpatrywania złożonego wniosku, na wniosku należy wskazać „pożądany” termin otrzymania dokumentu lub złożyć wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ze względu na wielość spraw nie informuje czasowo
o niezachowaniu ustawowego terminu realizacji do 30 dni ale na uzasadniony wniosek dąży
do skrócenia czasu oczekiwania na odpowiedź.

Przejściowe przesunięcie terminów rozpatrzenia wniosków zostanie zlikwidowane do końca 2018 roku.

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy