`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Dyrektor

Dyrektor
Łukasz Wróblewski

Do wyłącznych kompetencji Dyrektora należy:
1) organizacja wewnętrzna;
2) wydawanie decyzji, zarządzeń i innych pism wewnętrznych jednostki;
3) rozliczanie Inicjatyw Samorządowych (IS);
4) kierowanie wystąpień do administracji rządowej i samorządowej;
5) polityka płac i zatrudnienia w jednostce;
6) dyscyplina pracy;
7) przyjęcie przez Zarząd Dróg funkcji inwestora zastępczego;
8) nadzór nad programowaniem i opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci
drogowej i jej modernizacji ze względu na potrzeby ruchu;
9) bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio
Dyrektorowi;
10) sprawowanie kontroli zarządczej.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna