`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg

Do Zarządu Dróg są kierowane pisma w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg gdzie organem zarządzającym jest Starosta. Starosta Krakowski udzielił upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg do zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu krakowskiego.

 

Przeprowadzenie procedury zmiany pierwszeństwa na skrzyżowaniu nie jest sprawą szybką ani łatwą. Musi być poprzedzone przeprowadzeniem analizy ruchu występującego na skrzyżowaniu. Analiza taka polega na policzeniu ilości samochodów wjeżdżających na skrzyżowanie z każdego wlotu oraz wyjeżdżających z niego na wylocie. Analizę przeprowadza się w godzinie szczytu rannego oraz w godzinie szczytu popołudniowego. Wyznaczenie godzin szczytu następuje poprzez wielogodzinne pomiary ranne i popołudniowe. Po ustaleniu godzin szczytu (rannego i popołudniowego) oraz natężenia ruchu, określa się relacje skrętne z podziałem na strukturę rodzajową pojazdów, a dane przedstawia w formie graficznej.

Obciążenie ruchem skrzyżowania opracowane w sposób jak powyżej (najczęściej przez Wnioskodawcę) służy organowi zarządzającemu ruchem do podjęcia decyzji w sprawie ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu, czyli przychylenie się do złożonego wniosku lub jego odrzuceniu.

W przypadku odrzucenia wniosku przez Dyrektora Zarządu Dróg zawsze można się zwrócić do Starosty o ponowne rozpatrzenie sprawy.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości