`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Kolumny pieszych na drogach publicznych

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonując zadanie Starosty dotyczące wykorzystania dróg w sposób szczególny w ostatnim czasie uzgadniał trasy przejścia zorganizowanych grup pieszych. W Polskiej tradycji religijnej miesiące lipiec i sierpień to czas licznych pielgrzymek na Jasną Górę.
Informujemy zatem kierujących o możliwości spotkania na drogach powiatowych i gminnych grup pielgrzymów. Prosimy o wyrozumiałość oraz o wykonywanie poleceń wydawanych przez kierujących ruchem ze służby porządkowej. Ruch pojazdów odbywa się wahadłowo przy omijaniu kolumny. Mogą również nastąpić chwilowe przerwy w ruchu trwające nie dłużej niż 5 minut w przypadku przekraczania poprzecznie drogi przez kolumnę pieszych.

  kolu piesz grafikakolu piesz grafika1

Poruszanie się kolumn pieszych reguluje art. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dla przypomnienia poniżej cytujemy jego fragmenty:

1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą     stroną jezdni. (…)

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie     wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej    osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może    być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
   a)  pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,
   b)  ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;
2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są    obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom    technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze    światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała    10 m;
3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny    wojskowej lub policyjnej;
2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej    widoczności;
3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.” 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości