`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zespół d/s Zamówień Publicznych

Do zadań Zespołu d/s Zamówień Publicznych należy:
kompleksowa obsługa Zarządu Dróg  w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

 1. nadzór nad całością problematyki związanej z realizacją zamówień publicznych  Zarządu Dróg;
 2. organizowanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi i Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg na roboty, usługi i dostawy w zakresie: inwestycji, przebudów, remontów dróg i obiektów mostowych oraz innych urządzeń w pasie drogowym, zakupów inwestycyjnych i działalności administracyjnej:
  1. weryfikowanie materiałów do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), złożonych przez stanowiska (komórki merytoryczne) pod względem ich kompletności,
  2. współpraca ze stanowiskami (komórkami merytorycznymi) na etapie przygotowania SIWZ,
  3. zwoływanie komisji przetargowych zgodnie z obowiązującymi w Zarządzie Dróg uregulowaniami,
  4. przygotowywanie materiałów dla komisji przetargowych,
  5. zamieszczanie ogłoszeń o zamówienie publiczne w BZP, przesyłanie ogłoszeń do UOP UE, zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Zarządu Dróg, zapraszanie wykonawców do udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne,
  6. zamieszczanie SIWZ na stronie internetowej Zarządu Dróg oraz udostępnianie na wniosek SIWZ wykonawcom,
  7. powiadamianie komórki do spraw finansów  o wysokości wadium, jego zwolnieniu oraz o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  8. sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem i SIWZ,
  9. sprawowanie obsługi kancelaryjnej przetargów,
  10. powiadamianie wykonawców o wyniku wyboru oferty,
  11. obwieszczanie wyników przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zarządu Dróg, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. przygotowywanie i zawieranie umów;
 4. prowadzenie w ramach posiadanych uprawnień dostępu działu PRZETARGI na stronie internetowej Zarządu Dróg, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 5. uczestniczenie w przygotowaniu materiałów arbitrażowych;
 6. nadzór nad udzielaniem zamówień zgodnie z UZP i wewnętrznymi uregulowaniami;
 7. bieżące zapoznawanie się z orzecznictwem i komentarzami prawnymi w zakresie działania ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna