`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-6 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy)

ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE DRÓG PUBLICZNYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

STAROSTA KRAKOWSKI WYDAJE DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ, JEŻELI WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY DOTYCZY DRÓG POWIATOWYCH (NA TERENIE POWIATU KRAKOWSKIEGO) ORAZ DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH (NA TERENIE POWIATU KRAKOWSKIEGO).

JEŻELI TRASA IMPREZY PRZECINA DROGĘ WOJEWÓDZKĄ TO DECYZJĘ WYDAJE MARSZAŁEK MAŁOPOLSKI (ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE).

JEŻELI TRASA IMPREZY PRZECINA DROGĘ KRAJOWĄ TO DECYZJĘ WYDAJE DYREKTOR ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO GDDKiA.

OPIS SPRAWY:

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy dotyczącej dróg powiatowych i gminnych powiatu myślenickiego, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zezwolenie wydaje się po:

 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

KOGO DOTYCZY :

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna – organizator imprezy.

WYMAGANE DOKUMENTY :

Wzór wniosku

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • rodzaj i nazwę imprezy;
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy, istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Organizator zobowiązany jest do:

 • opracowania projektu organizacji ruchu na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze;
 • współdziałania z Policją oraz z Żandarmerią Wojskową w przypadku określonym w punkcie 2 lit. b;
 • uzgodnienia z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
 • powiadomienia przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 • zapewnienia uczestnikom imprezy pomocy medycznej;
 • współpracowania ze środkami masowego przekazu w celu przekazywania informacji o utrudnieniach ruchu wynikających z planowanej imprezy.

 

OPŁATY :

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 48 zł. Opłata skarbowa jest płatna na konto Urzędu Gminy Zielonki,
  Deutsche Bank Polska S.A,
  ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
 • Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 – Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemny wniosek organizatora imprezy powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 art. 127-140)

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

Organizator imprezy przesyła w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji;
 • komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

 • miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;
 • istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, albo mienia wielkiej wartości;
 • jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy