Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Do zadań Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów należy:

Ogólne

 1. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.
 2. Sporządzanie informacji oraz gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.
 3. Przeprowadzanie kontroli dróg i mostów wymaganej przepisami prawa budowlanego:
  1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
   a) elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
   b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.
 4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla usług i robót budowlanych wykonywanychramach utrzymania dróg i mostów.
 5. Sprawowanie nadzoru, kontroli, remontów istniejących sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń elektroenergetycznych związanych z kontrolą i monitoringiem warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Wykonywanie uprawnień w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady oraztytułu gwarancji jakości, wynikających z umów o roboty budowlane w tym po zakończeniu procesu inwestycyjnego.
 7. Przygotowywanie na podstawie wniosków oraz posiadanej wiedzy czy wykonawca wykonał zadanie w terminie i z należytą starannością, referencji dla wykonawcówprowadzenie ich rejestru.
 8. Naliczanie kar umownych.
 9. Sporządzanie wniosków o utworzenie na okres gwarancji zabezpieczenia zgodnegoumową wykonania kontraktu oraz pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej przez wykonawców gwarancji na wykonane roboty.
 10. Sporządzanie wniosków o zwrot wniesionego przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zgodnego z umową wykonania kontraktu. 
 11. Koordynowanie prac sekcji technicznej i skazanych (organizacja pracy, materiałów, współpraca z Zakładem Karnym itp.).

Utrzymanie bieżące dróg

 1. Objazdy dróg i kontrola stanu technicznego dróg i mostów:
  1. wykonywanie przeglądów bieżących dróg co najmniej dwa razy w tygodniu;
  2. przeglądów okresowych (rocznych i pięcioletnich) dróg i mostów;
  3. pisemne prowadzenie dziennika objazdu dróg.
 2. Opracowywanie rocznych planów prac utrzymaniowych, wnioskowanie koniecznych remontów, przebudów i opracowywanie wniosków do planów rocznych i wieloletnich.
 3. Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, chodników, obiektów mostowych.
 4. Utrzymanie zieleni przydrożnej (w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym).
 5. Określanie rocznych potrzeb w zakresie, utrzymania i remontów dróg i mostów.
 6. Wnioskowanie do właściwej komórki w sprawie niezbędnych przebudów i modernizacji dróg i mostów.
 7. Wprowadzanie ograniczeń, zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 8. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty utrzymaniowe i roboty budowlane.
 9. Nadzór i kontrola nad przebiegiem realizacji prowadzonych robót drogowych.
 10. Dokonywanie odbiorów robót utrzymaniowych i remontowych.      
 11. Realizacja warunków wynikających z decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 12. Organizacja zimowego utrzymania dróg.
  1. koordynacja zimowego utrzymania dróg;
  2. kontrola jakości robót realizowanych w ramach zimowego utrzymania.

 13. Udział w przetargach dotyczących robót drogowych.
 14. Udział w odbiorach robót w zakresie budowy i przebudowy dróg.
 15. Udział w odbiorach zajęcia pasa drogowego inwestycji nie drogowych w szczególności gdy roboty polegały na rozkopaniu korony drogi.
 16. Sporządzanie wyceny wartości odtworzeniowej dróg.
 17. Opiniowanie regulacji stanów prawnych gruntów, które mogą być zbywalne na cele nie drogowe.
 18. Załatwianie skarg, wniosków i postulatów dotyczących dróg.
 19. Koordynacja całokształtu spraw dotyczących zadrzewienia i zieleni w pasie drogowym.
 20. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
 21. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w wyniku utrzymania dróg.
 22. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 23. Inspekcja-kontrola pasa drogowego pod następującym kątem: zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, uszkodzenia znaków drogowych, ubytki-dziury w nawierzchniach dróg wraz z uszkodzeniami elementów infrastruktury drogowej, niedrożne-zatkane przepusty pod zjazdami blokujące przepływ wód opadowych, krzewy-zakrzaczenia zasłaniające tarcze znaków i pole widzenia użytkownika drogi.
 24. Wnioskowanie o wprowadzanie ograniczenia nośności ruchu lub zamknięcia dróg dla ruchu.
 25. Likwidacja skutków uszkodzeń oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu powstałych w wyniku wypadków drogowych lub innego działania osób trzecich.
 26. Uczestniczenie w komisyjnych odbiorach robót w zakresie urządzeń inżynierii ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń zabezpieczenia ruchu oraz sygnalizacji świetlnej, w tym w przeglądach gwarancyjnych.
 27. Wnioskowanie w zakresie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacji świetlnej.
 28. Opracowywanie materiałów przetargowych, nadzór i kontrola nad realizacją zadań związanych z konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń elektroenergetycznych związanych z kontrolą i monitoringiem warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Utrzymanie Mostów

 1. Opracowywanie potrzeb i projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie utrzymania, remontów obiektów mostowych.
 2. Wnioskowanie o umieszczenie w planie modernizacji, przebudowy i budowy obiektów mostowych.
 3. Koordynacja przygotowania i realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych.
 4. Opiniowanie uzgodnień projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją obiektów mostowych.
 5. Uczestnictwo w odbiorach robót w zakresie przebudowy i budowy obiektów mostowych realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych.
 6. Zbieranie i aktualizacja informacji z realizacji planów w zakresie utrzymania, remontów i budów obiektów mostów.
 7. Sporządzanie opinii do zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz przejazdów po ograniczonych odcinkach dróg powiatowych (Identyfikatory).
 8. Wprowadzanie ograniczeń lub zamknięć obiektów mostowych dla ruchu, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 9. Dokonywanie odbiorów cząstkowych i końcowych robót utrzymaniowych wykonywanych na obiektach mostowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontami promów w Jeziorzanach i w Czernichowie, dróg dojazdowych do nich, stanu oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej.
 11. Nadzór nad prowadzeniem obsługi promowej w tym w sprawach prawidłowego poboru opłat promowych i bezpieczeństwa osób korzystających z promów.

Sekcja techniczna

Wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, poprzez:

 1. zabezpieczanie, oznakowanie i naprawę ubytków w nawierzchni drogowej;
 2. zabezpieczanie i naprawę lokalnych uszkodzeń poboczy, wysepek, skarp, nasypówwykopów;
 3. ustawianie i poprawę znaków pionowych;
 4. uzupełnianie i poprawę słupków hektometrowych;
 5. utrzymanie czystości i czytelności znaków drogowych;
 6. pielęgnację i poprawę zadrzewienia;
 7. poprawianie systemu odwodnienia korpusu drogowego;
 8. usuwanie z korony drogi wszelkich zanieczyszczeń i przeszkód utrudniających ruch pojazdów;
 9. zabezpieczanie i naprawę uszkodzonych elementów urządzeń drogowych;
 10. oznakowanie odcinków przełomowych oraz koniecznych objazdów wymagających zmiany organizacji ruchu;
 11. ustawianie i poprawianie zasłon przeciwśnieżnych;
 12. wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach mostowych usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe;
 13. usuwanie wiatrołomów i obcinanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
2020-07-14 02:45:04, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/blog/2013/08/23/wydzial-utrzymania-drog-i-mostow/