`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Wydział Rozwoju i Współpracy

 

Do zadań Wydziału Rozwoju i Współpracy należy:

 

Ogólne

 1. Aktualizacja bazy cen, norm i ogólnych specyfikacji technicznych.
 2. Bieżące uzupełnianie wiedzy z zakresu prawa w tym budowlanego, nowych technologii
  i wykonawstwa robót drogowych.
 3. Współudział w opracowywaniu planów zamówień dla robót objętych zakresem działania.
 4. Prowadzenie spraw techniki i technologii dotyczącej robót drogowych.
 5. Uzgadnianie projektów budowy, przebudowy dróg powiatowych, projektów chodników przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne.

Planowanie i rozwój sieci drogowej

 1. Opracowywanie planów rozwoju sieci dróg powiatowych na podstawie własnych materiałów oraz otrzymanych wniosków.
 2. Przygotowywanie materiałów i wniosków dot. rozwoju sieci dróg powiatowych z uwzględnieniem:
  1. Strategii Rozwoju Powiatu;
  2. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;
  3. innych dokumentów planistycznych w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu krakowskiego, planów rozwoju sieci drogowych krajowych, wojewódzkich i powiatów sąsiednich.
 1. Przygotowywanie, nadzór i kontrola procesu inwestycyjnego nowych sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń elektroenergetycznych związanych z kontrolą i monitoringiem warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Zgłaszanie uwag i wniosków do opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy i województwo małopolskie) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych.
 3. Opiniowanie projektów planów miejscowych i innych dokumentów planistycznych związanych z rozwojem sieci drogowej, przygotowywanie projektów postanowień, w zakresie uzgodnień zarządcy drogi z tytułu przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Przygotowywanie studiów, koncepcji i projektów rozwoju sieci drogowej.
 5. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia planów rozwoju sieci drogowej.
 6. Opracowanie analiz techniczno – ekonomicznych.
 7. Inicjowanie i nadzór nad pracami studialnymi rozwoju sieci drogowej.
 8. Koordynacja i planowanie potrzeb na opracowanie dokumentacji technicznej na roboty drogowo – mostowe w oparciu o plany wieloletnie i plany roczne.
 9. Prowadzenie spraw związanych z informacją naukowo – techniczną i ekonomiczną.
 10. Współpraca z pokrewnymi jednostkami, instytucjami badawczymi i wyższymi uczelniami.
 11. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów i realizacją drogowej przedwstępnej dokumentacji projektowej.
 12. Opracowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych, rocznych i wieloletnich, w zakresie inwestycji drogowo – mostowych.

Przygotowanie inwestycji

 1. Określanie wytycznych do projektowania dla inwestycyjnych zadań drogowych oraz zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie wieloletnich dokumentów planistycznych, a w przypadku braku takowych decyzji właściwego organu Powiatu.
 2. Współpraca w przygotowaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzory autorskie wraz z wykonaniem wycen prac projektowych dla projektów budowlanych i wykonawczych w tym szczegółowych specyfikacji technicznych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz określenie wymagań dla jednostek projektowych oraz projektantów.
 3. Zawieranie umów na opracowanie dokumentacji dla robót objętych zakresem działania w tym w oparciu o plany roczne i wieloletnie.
 4. Nadzór nad przebiegiem prac projektowych w zakresie rozwiązań technicznych i spraw formalno-prawnych, realizowany poprzez udział w radach technicznych i spotkaniach w terenie, konsultacjach społecznych, kontrolowaniu i opiniowaniu dokumentacji.
 5. Współpraca z projektantami w trakcie opracowywania dokumentacji.
 6. Weryfikacja i odbiór dokumentacji opracowanej w zakresie niezbędnym dla przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji (w tym posiadającej niezbędne uzgodnienia).
 7. Odbiór dokumentacji technicznej (PB i PW) w zakresie realizacji terminowej umowy w tym m.in.: sporządzanie aneksów do umów, naliczanie kar umownych, rozwiązywanie umów w przypadkach szczególnych określonych w umowie lub innych przepisach.
 8. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy dróg powiatowych zlecanych przez inne niż Zarząd Dróg podmioty.
 9. Przygotowanie materiałów wyjściowych do uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych dla Zarządu Dróg.
 10. Uzyskiwanie we właściwych urzędach decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych dla dokumentacji opracowywanych na zlecenie lub przy współudziale Zarządu Dróg.
 11. Współuczestnictwo w ustaleniu źródeł i wielkości finansowania realizacji zadań inwestycyjnych.
 12. Tworzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań.
 13. Przekazanie materiałów przetargowych wraz ze zleceniem przeprowadzenia procedury przetargowej do Zespołu ds. Zamówień Publicznych.
 14. Współuczestnictwo z komórką ds. Zamówień Publicznych w trakcie kolejnych faz procedury wyłaniania wykonawcy w zakresie merytorycznym zamówienia.
 15. Współudział w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych oraz ustalanie technologii dla robót wykonywanych w ramach dokumentacji uproszczonych, w celu przeprowadzenia procedury wyłaniania wykonawcy.
 16. Weryfikowanie kosztorysów inwestorskich opracowanych przez jednostki projektujące oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty w przypadku ich braku.
 17. Prowadzenie ewidencji wniosków dotyczących kanałów technologicznych w pasie drogowym na etapie decyzji środowiskowej pozyskiwanej w ramach opracowania studium wykonalności bądź koncepcji.

Realizacja inwestycji

 1. Organizowanie nadzoru inwestorskiego dla usług i robót budowlanych wykonywanych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dróg i mostów.
 2. Przygotowanie umów z wykonawcami i podmiotami (osobami) realizującymi zadania inwestycyjne.
 3. Opracowywanie harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.
 4. Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem do realizacji robót. (przekazywanie wykonawcom dokumentacji, placu budowy).
 5. Prowadzenie całokształtu prac dotyczących nadzoru techniczno-budowlanego w szczególności: przeprowadzenie wymaganych badań, akceptacja aprobat, odbiory robót zanikających, nadzór nad sporządzaniem operatów kolaudacyjnych, odbiór cząstkowy i końcowy robót, rozliczenie i obmiary powykonawcze.
 6. Stała współpraca z projektantami.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska w opracowywanych dokumentacjach i na budowie.
 8. Nadzorowanie dokonanych zmian, uzupełnień i aktualizacji dokumentacji.
 9. Dokonywanie odbiorów robót, sprawdzanie faktur i rozliczanie z przydzielonych na dane zadanie środków finansowych.
 10. Naliczanie kar umownych.
 11. Sporządzanie wniosków o utworzenie na okres gwarancji zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania kontraktu oraz pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej przez wykonawców gwarancji na wykonane roboty.
 12. Sporządzanie wniosków o zwrot wniesionego przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 13. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budów w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
 14. Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie budowli do eksploatacji i ewidencji właściwej komórce Zarządu Dróg.
 15. Sporządzenie rozliczenia finansowego zadań oraz przekazanie do komórki ds. finansów właściwych dokumentów, niezbędnych do zamknięcia finansowego zadania.
 16. Współpraca w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków pozabudżetowych, w zakresie przekazywania danych do raportów miesięcznych i kwartalnych z realizacji zadań w zakresie merytorycznym i finansowym.
 17. Formułowanie odpowiednich wniosków na każdym etapie działań (planowanie, kontrola, analiza) wraz ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń realizacji zadań.
 18. Prowadzenie ewidencji wniosków dotyczących kanałów technologicznych w pasie drogowym na etapie projektu budowlanego.
 19. Prowadzenie na stronie internetowej Zarządu Dróg działu pn.: „Rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych” – wprowadzanie i publikacja danych w formie tabelarycznej do tabeli – „Zadania przewidziane do budowy lub przebudowy”.
 20. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstawać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

Pozyskiwanie środków z zewnątrz

 1. Analiza możliwości pozyskiwania dofinansowania realizacji zadań z funduszy zewnętrznych oraz prowadzenie „Banku Informacji” o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o dofinansowanie.
 2. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów.
 3. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie i rozliczanie przyznanych dotacji z innych źródeł.
 4. Sporządzanie harmonogramów, raportów i sprawozdań okresowych i końcowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego programu.
 5. Sporządzanie wniosków o płatność dla realizowanych projektów.
 6. Potwierdzanie kwalifikowalności wydatków dla realizowanych projektów.
 7. Przygotowywanie wniosków o aneksowanie umów o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 8. Koordynowanie pomiarów wartości rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektów zgodnie z wnioskami aplikacyjnymi.
 9. Przygotowywanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe w ramach prefinansowania.
 10. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej dla rozliczenia robót, w tym w ramach środków z Unii Europejskiej.
 11. Nadzór nad prawidłowością realizacji zapisów wynikających z umów i regulaminów o współfinansowaniu.

Inicjatywy Samorządowe

 1. Przygotowanie propozycji zadań do realizacji w ramach IS (inicjatyw samorządowych) priorytetowych z punktu widzenia Zarządu Dróg.
 2. Sprawdzanie wniosków IS pod kątem formalnym, tj. zgodności z wymogami procedury i przygotowywanie pism o uzupełnienie braków.
 3. Organizowanie spotkań negocjacyjnych oraz przygotowanie porozumień negocjacyjnych.
 4. Opracowywanie projektu planu zadań na podstawie porozumień negocjacyjnych oraz zasad hierarchizacji zadań.
 5. Wnioskowanie do projektu planu finansowego środków finansowych (własnych i wynikających z udziału finansowego gmin).
 6. Przygotowanie projektów uchwał, umów i porozumień związanych z realizacją zadań w ramach IS.
 7. Bieżące i terminowe prowadzenie ewidencji realizacji finansowej zadań z zakresu inicjatyw samorządowych.
 8. Przygotowywanie projektów wniosków korekty do planu w trakcie roku budżetowego w przypadku:
 1. zmian kwot na zadaniach wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia wartości zadania;
 2. powstałych oszczędności na skutek wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. Współpraca z inicjatorami w zakresie przekazywania do Zarządu Dróg dowodów PT oraz protokołów przekazania inwestycji na majątek.
 2. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za zadania współfinansowane w ramach procedury IS, kontrola pod względem zgodności zapłaty z umową lub porozumieniem.
 3. Współpraca z Wydziałem Finansów Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakresie uzgadniania przeznaczenia środków finansowych stanowiących wpłaty gmin na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Krakowskim.
 4. Bieżąca koordynacja realizacji zadań współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przez strony umów i porozumień terminów zakończenia i rozliczenia zadań oraz terminów wpłat dotacji jst.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie procedury prowadzenia zadań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.
 6. Realizacja zadań jak dla IS, w przypadku współfinansowania zadań drogowych przez inne podmioty.
 7. Prowadzenie rejestrów: porozumień dotyczących współfinansowania, umów dotyczących współfinansowania, wniosków zadań zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innych inwestorów.

Geodezja

Prowadzenie spraw geodezyjno-prawnych i kartograficznych, dotyczących:

 1. Kompletowania części załączników do wymaganej dokumentacji do składania wniosków
  do Wojewody w celu uzyskania ostatecznej decyzji będącej podstawą do ujawnienia własności pasa drogowego w księdze wieczystej.
 2. Analizy istniejących materiałów geodezyjno-prawnych.
 3. Przygotowania części materiałów geodezyjno-prawnych do wniosków o wydanie pozwolenia na budowę.
 4. Ustalania w terenie miejsc stabilizacji znaków geodezyjnych z innymi jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.
 5. Udziału w komisjach i wizjach terenowych na wniosek i we współpracy z innymi komórkami Zarządu Dróg, w tym w sprawach ustalenia powierzchni zajęcia pasa drogowego w sprawach spornych.
 6. Udział w komisjach geodezyjnych dotyczących pomiarów w sąsiedztwie pasów drogowych dróg powiatowych (w tym rozgraniczenia).
 7. Prowadzenie ewidencji zadrzewienia i sporządzanie planów wycinki drzew.
PDF
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna