`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Wydział Organizacyjno – Gospodarczy

  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zarządu Dróg oraz systematyczne wdrażanie optymalnych zasad organizacji i zarządzania.
  2. Współpraca z kancelarią prawną w zakresie działalności Zarządu Dróg.
  3. Zapewnienie obsługi informatycznej.
  4. Prowadzenie prac w zakresie stosowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.
  5. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów oraz komunikacji wewnętrznej Zarządu Dróg.
  6. Koordynacja prac nad projektami uchwał Zarządu i Rady Powiatu dotyczących działalności Zarządu Dróg.
  7. Prowadzenie ewidencji:

1) upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora oraz innych pracowników Zarządu Dróg;

2) uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Krakowie;

3) zarządzeń Starosty Krakowskiego dotyczących działalności Zarządu Dróg.

8. Prowadzenie rejestrów:

1) wydanych aktów wewnętrznych i czuwanie nad ich prawidłowym stosowaniem;

2) skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich prawidłowym i terminowym załatwianiem;

3) protokołów kontroli zewnętrznej.

9. Opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i decyzji Dyrektora oraz wdrażanie ich postanowień.

10. Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych opracowanych przez inne komórki organizacyjne Zarządu Dróg, w zakresie zgodności z uprzednio wydanymi aktami i zamierzeniami organizacyjnymi.

11. Prowadzenie korespondencji Dyrektora (symbol – DZ).

12. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia innych osób reprezentujących instytucje państwowe i samorządowe.

13. Ewidencjonowanie wniosków komisji Rady i przygotowywanie propozycji odpowiedzi.

14. Koordynowanie współdziałania Zarządu Dróg z innymi podmiotami.

15. Prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Zarządzie Dróg przez organy kontroli zewnętrznej, koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz wykonania zaleceń pokontrolnych.

16. Prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

17. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

18. Prowadzenie Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.

19. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

20. Obsługa zapytań i interwencji zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się.

21. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami z tytułu szkód z odpowiedzialności cywilnej ZDPK.

22. Ogólny nadzór nad stosowaniem prawa we współpracy z radcą prawnym, a w szczególności przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustalonych procedur wewnętrznych.

23. Ogólny nadzór i koordynacja wykonywania zarządzeń Dyrektora Zarządu Dróg.

1. Zapewnienie pracy sekretariatu i punktu obsługi klienta:

1) rejestrowanie oraz zapewnienie sprawnego obiegu przychodząi wychodzących pism oraz innych dokumentów;

2) odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych;

3) obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej;

4) dekretowanie nadchodzącej korespondencji;

5) prowadzenie terminarzu spotkań Dyrektora, czynny udział w przygotowaniu spotkań, narad czy konferencji;

6) odbieranie i przekazywanie poczty elektronicznej do poszczególnych działów (e-mail);

7) obsługa kserokopiarki, telefaksu oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

2. Organizacja protokołowania przebiegu narad wewnętrznych i spotkań zwoływanych przez Dyrektora oraz koordynacja realizacji ustaleń.

3. Przekazywanie projektów uchwał do właściwych komórek Starostwa Powiatowego w Krakowie.

4. Organizowanie administrowania platformą EPUAP i przydzielanie subkont.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna