`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Wydział Finansów

Do zadań Wydziału Finansów należy:

 

Planowanie i Analizy

 1. Sporządzanie projektu planu finansowego jednostki na podstawie danych z komórek merytorycznych i nadzór nad jego realizacją.
 2. Przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu oraz WPF związanych z zakresem działania Zarządu Dróg.
 3. Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.
 4. Przygotowywanie harmonogramów finansowych realizacji wydatków i dochodów, analiza oraz wnioskowanie zmian do Zarządu Powiatu.
 5. Bieżąca analiza zaangażowania planu wydatków i informowanie Dyrektora o wysokości posiadanych przez jednostkę środków finansowych.

Finanse

 1. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad i stosowaniem wzorów dokumentacji finansowo-księgowej.
 2. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Krakowie i bankiem w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu środków pieniężnych na regulowanie zobowiązań jednostki.
 3. Bieżące rozliczanie środków budżetowych otrzymywanych na działalność Zarządu Dróg.
 4. Wykonywanie czynności związanych z operacjami bankowymi, w tym wszczególności:

1) Sporządzanie przelewów bankowych,
2) Prowadzenie ewidencji zaliczek pracowników oraz kontrola terminowości ich rozliczania.

 1. Prowadzenie całokształtu spraw rachuby płac w zakresie wynagrodzeń pracownikówzasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 2. Obsługa wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnychosobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
 3. Wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisówzakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
 4. Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i sporządzanie deklaracji oraz wszelkich rozliczeń z ZUS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników.
 6. Dokonywanie wszelkich rozliczeń z urzędami skarbowymi i pracownikami, sporządzanie deklaracji podatkowych.
 7. Nadzór i kontrola nad przygotowaniem projektów, a następnie przestrzeganiem zapisów określonych w zatwierdzonych przez Dyrektora harmonogramach finansowych, opracowanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 8. Współpraca przy opracowywaniu części finansowej wniosków dla pozyskania funduszy zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej.
 9. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych RB-27S, Rb-28S, Rb-NW, RB –Wsa, Rb-Z oraz RB-23.
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych, w szczególności bilansu jednostki, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszach.
 11. Sporządzanie sprawozdań statystycznych F-03 o stanie i ruchu środków trwałych.
 12. Sporządzanie na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przedłożonych przez merytoryczne komórki organizacyjne projektów informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Zarządu Dróg.
 13. Współpraca przy opracowywaniu części finansowej rozliczeń dotacji i funduszy zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej.
 14. Kontrola płynności finansowej oraz nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych Zarządu Dróg.

Księgowość

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarządu Dróg oraz ewidencjonowanie w księgach danego okresu sprawozdawczego wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym.
 2. Przyjmowanie i rejestrowanie w systemie księgowym dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno – rachunkowym oraz kompletności dokumentacji.
 3. Prowadzenie w Centralnym Rejestrze Umów ewidencji umów i porozumień zawieranych przez Zarząd Dróg.
 4. Bieżące uzgadnianie sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych jednostki.
 5. Planowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 6. Kontrola formalno – rachunkowa wystawianych przez komórki merytoryczne dokumentów OT i PT, LT i MT oraz prowadzanie ewidencji księgowej środków trwałych.
 7. Analiza zgodności realizacji zadań inwestycyjnych z przyjętym planem finansowym na dany rok budżetowy (w tym klasyfikacją budżetową), obowiązującym WPF, zawartymi umowami z wykonawcami i dostawcami, harmonogramem(zgłaszanie zagrożeń, problemów itp.).
 8. Prowadzenie analitycznej ewidencji pozabilansowej planu wydatków i zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych.
 9. Sporządzanie wydruków analitycznych planów, zaangażowania, wydatków i kosztów budżetowych i uzgadnianie z poszczególnymi komórkami merytorycznymi.
 10. Wykonywanie określonych w przepisach prawa oraz instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządu Dróg czynności w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych jednostki.
 11. Regulowanie składek do PFRON.
 1. Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie należnego podatku.

 

 

Windykacja

 1. Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie terminowości wpłat należnościtytułu opłat naliczanych na podstawie przepisów o drogach publicznych.
 2. Naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności z tytułu opłat naliczanych na podstawie przepisów o drogach publicznych.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze.
 4. Sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych.
 5. Monitorowanie czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne w toku czynności egzekucyjnych.
 6. Zgłaszanie wierzytelności Powiatu Krakowskiego z tytułu opłat naliczanych na podstawie przepisów o drogach publicznych do Kancelarii Prawnej celem podjęcia określonych prawem czynności w toku postępowania upadłościowego i naprawczego.
 7. Dokonywanie rozliczeń ze zobowiązanymi z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg, umarzania, rozkładania na ratyodraczania terminów płatności opłat naliczanych na podstawie przepisów o drogach publicznych.
PDF
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna