`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego

 

Do zadań Wydziału Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego należy:

 

Wydawanie warunków technicznych i opiniowanie dokumentacji      

 1. Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie możliwości lokalizacji urządzeń obcych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych.
 2. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych w sąsiedztwie pasa drogowegow odległościach mniejszych niż określone w obowiązujących przepisach.
 3. Opiniowanie możliwości lokalizacji zjazdu (publicznego lub indywidualnego) do działek położonych przy drogach powiatowych.
 4. Wydawanie warunków technicznych dla sporządzenia projektu budowlanego budowy lub przebudowy zjazdu.
 5. Wydawanie warunków technicznych dla wykonania remontu zjazdu (publicznego lub indywidualnego).
 6. Opiniowanie wstępnych projektów podziału działek pod kątem obsługi komunikacyjnej.

Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, oświadczeń, uzgodnień i zezwoleń w przedmiocie:

 1. Wydawania zezwoleń w formie decyzji administracyjnej, a także uzgadnianie projektów zjazdów dotyczących lokalizacji lub przebudowy zjazdów:
  1. indywidualnych dla obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej;
  2. publicznych dla obsługi komunikacyjnej zabudowy o charakterze usługowo-handlowym.
 2. Wydawania zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dla lokalizacji urządzeń obcych nie związanych z gospodarką drogową w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych,zakresie lokalizacji:
  1. sieci kanalizacji sanitarnej, a także przyłączy do odbiorców indywidualnych;
  2. sieci kanalizacji teletechnicznej (linie napowietrzne, linie podziemne), a także przyłączy do odbiorców indywidualnych;
  3. sieci gazowej, a także przyłączy do odbiorców indywidualnych;
  4. sieci wodociągowej, a także przyłączy do odbiorców indywidualnych;
  5. sieci energetycznej NN i SN (linie napowietrzne, linie podziemne), a także przyłączy do odbiorców indywidualnych.
 3. Wydawania postanowień w zakresie uzgodnień projektów decyzji:
  1. o warunkach zabudowy działek położonych przy drogach powiatowych;
  2. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia niezwiązanegoprzebudową układu drogowego.
 4. Wydawania oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną:
  1. poprzez istniejący zjazd (publiczny lub indywidualny) bezpośrednio z drogi powiatowej;
  2. poprzez drogi nie będące drogami publicznymi, posiadające bezpośrednie połączeniedrogą powiatową.
 5. Uzgadniania odległości lokalizacji ogrodzeń działek położonych przy drogach powiatowych.
 6. Zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz pobierania opłat z tego tytułu w związku z:
  1. prowadzeniem robót w pasie drogowym;
  2. umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanychpotrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  3. umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam i ustalanie opłat z tego tytułu;
  4. zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności.
 7. Protokolarnych odbiorów robót przy udziale pracownika Wydziału Utrzymania DrógMostów, związanych z zajęciem pasa drogowego na terenie Powiatu Krakowskiego. Protokoły zdawczo-odbiorcze zawierają informacje o rzeczywistym czasie i powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz jakości wykonania robót odtworzeniowych po wykonaniu przyłączy oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, energetycznych, zjazdów (budowa, przebudowa, remont), a także usunięciu awarii.
 8. Prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących pasa drogowego w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy szczególne ustawy o drogach publicznych, w tym:
  1. kontrola prawidłowości doprowadzenia do należytego stanu technicznego pasa drogowego po rozkopach oraz w okresie gwarancji;
  2. orzekanie w trybie decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego drogi publicznej do stanu poprzedniego w przypadku jego zajęcia bez zezwolenia Zarządu Dróg lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu z zastosowaniemnaliczeniem należnej opłaty karnej;
  3. wymierzanie kary w trybie decyzji administracyjnej za wybudowanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni większej niżzezwoleniu;
  4. wymierzanie kary w trybie decyzji administracyjnej w przypadku użytkowania zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu;
  5. w przypadku zatkanych przepustów lub uszkodzonych elementów pasa drogowego.
 9. Zawierania umów cywilno – prawnych i naliczania należnych opłat, w zakresie oddawania gruntów leżących w pasach drogowych dróg publicznych w najem, dzierżawę lub użyczenie na cele związane z zarządzaniem drogami, potrzebami ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu.
 10. Przyjmowania zgłoszeń o zajęciu pasa drogowego w celu usunięcia awarii.
 11. Czuwania nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez zajmujących drogę lub pas drogowy w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 12. Kontroli legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego (reklamy, obiekty handlowe, itp.).
 13. Zawierania porozumień na wykonywanie prac w pasie drogowym związanych z jego utrzymaniem przez inne podmioty (osoby fizyczne, gminy, itp.).
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna