`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

PD-8 Zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA
NA UMIESZCZENIE NOŚNIKA REKLAMOWO-INFORMACYJNEGO
W PASIE DROGOWYM

Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz wniosku do pobrania w formacie pdf lub doc.
W przypadku ubiegania się o zezwolenie na umieszczenie materiału wyborczego w pasie drogowym wniosek do pobrania tutaj.
Wniosek ma zawierać: nazwę jednostki, powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy
oraz termin (maks. do 12 miesięcy).
Do wniosku należy dołączyć:

  • plan sytuacyjny zajęcia, 
  • projekt – (zwymiarowany szkic) reklamy,
  • KRS / Pozwolenie na działalność (dla firm).

Miejsce złożenia dokumentów: 

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Batowice, ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Węgrzce
tel. 12 622 10 10 wew. 122
e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl

Opłaty:
Za ustawienie reklamy w pasie drogowym pobierane są opłaty, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/454/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego (Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2014 r. Nr 6298).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie bez zbędnej zwłoki do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 Kpa).
Decyzja administracyjna staje się ostateczna po 14 dniach od daty odbioru jej przez stronę (art. 130 Kpa).

Podstawa prawna:
Art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt. 3, art.3 40, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U.2016.1440 j.t.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie reklamy) bez zezwolenia pobiera się opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy o drogach publicznych.

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta

 

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Jak załatwić sprawy