`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-3 KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW – informacje dla przewoźników osób

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB,
W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KRAKOWSKIEGO

Uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonuje się na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.):

Art. 22 [Wniosek o zezwolenie; załączniki]
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:
1)   […]
2)  […]
3) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;


Rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy

Przewoźnik, pragnący otworzyć nową linię, zmienić trasę istniejącej linii, lub przedłużyć wydane wcześniej pozwolenie, składa wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego o wydanie zezwolenia na korzystanie z istniejących przystanków komunikacji zbiorowej.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres i siedzibę, numer telefonu strony występującej o pozwolenie (PESEL, NIP lub REGON);
  • nazwę – określenie linii (przystanek początkowy i końcowy);
  • wyszczególnienie nazw i lokalizacji poszczególnych, istniejących przystanków, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego, wg aktualnego wykazu przystanków.

Wniosek o zezwolenie na korzystanie z przystanków dla transportu zbiorowego.

Informacje dodatkowe: Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:
m.karcz@zdpk.krakow.pl lub l.czech@zdpk.krakow.pl

Numery przystanków przy drogach powiatowych nadane zgodnie z §  3 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 (Dz. U. z 2018 r. poz. 202) w sprawie rozkładów jazdy: 

Wykaz przystanków_8.07.2020

Wykaz przystanków_7.04.2020

Wykaz przystanków_2.04.2020

6. W transporcie drogowym nazwa przystanku komunikacyjnego, na którym będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej, zawiera:

1) nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego;
2) określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy ulicy albo obiektu użyteczności publicznej – o ile dotyczy;
3) numer przystanku komunikacyjnego.

7. Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nadawanego przez właściciela albo zarządzającego przystankiem komunikacyjnym, jest:

1) dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego;

2) dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy