`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zespół d/s Inżynierii Ruchu

Do zadań Zespołu d/s Inżynierii Ruchu należy:

 1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
 2. Opiniowanie i zatwierdzanie czasowej i stałej organizacji ruchu na drogach powiatowychgminnych na podstawie złożonych projektów.
 3. Opracowywanie planów czasowej i stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych dla zadań własnych.
 4. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji.
 5. Koordynacja i nadzór nad realizacją w terenie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.
 6. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
 7. Uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji publicznej przy drogach powiatowych.
 8. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodnościzatwierdzoną organizacją ruchu i obowiązującymi przepisami, na drogach powiatowych i gminnych.
 10. Prowadzenie cyfrowej ewidencji oznakowania sieci dróg powiatowych w postaci plików graficznych i rastrowych.
 11. Projektowanie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (brd)

 1. Analiza i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie bazy danychzdarzeniach drogowych (kolizje i wypadki drogowe) w oparciu o dane służb (policja- karty zdarzeń drogowych, PSP) i przedstawianie propozycji działań zaradczych poprawiających bezpieczeństwo.
 2. Opracowywanie okresowych informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.
 3. Opracowywanie analiz szczegółowych dla zagrożonych dróg powiatowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach.
 4. Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych.
 5. Opracowywanie specyfikacji technicznych do projektów związanych z poprawą brdzakresie wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 6. Rozpatrywanie bieżących wniosków związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sporządzanie projektów organizacji ruchu wynikających z rozpatrywanych wniosków.
 7. Weryfikacja istniejących i opracowanie nowych programów sygnalizacji świetlnej.
 8. Podejmowanie rozstrzygnięć technicznych w zakresie technologii i urządzeń sterowania ruchem.
 9. Wnioskowanie w zakresie budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacji świetlnej.
 10. Ewidencja awarii i usterek oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 11. Uzgadnianie tras przejścia procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym odcinkami dróg powiatowych.
 12. Współuczestnictwo w ustalaniu rocznych i wieloletnich planów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).
 13. Określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie brd.
 14. Sporządzanie raportu dotyczącego działań Zarządu Dróg na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 15. Kontrola oznakowania tymczasowego związanego z oznakowaniem robót w pasie drogowym – zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 16. Współpraca z Policją przy sezonowych kontrolach dróg:
  1. „Lustracja wiosenna” – kontrola stanu nawierzchni dróg i poboczy, kontrolazakresie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego po okresie zimowym;
  2. „Bezpieczne wakacje” – kontrola ciągów komunikacyjnych przenoszących wzmożony ruch turystyczny w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  3. „Bezpieczna droga do szkoły” – kontrola dróg w rejonach szkół w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  4. „Lustracja jesienna” – kontrola stanu nawierzchni dróg i poboczy, kontrolazakresie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przed okresem zimowym.
 17. Organizowanie i przeprowadzanie pomiarów natężenia ruchu na wybranych punktach sieci drogowej, opracowywanie wyników pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz archiwizacja danych.

Inne

 1. Wydawanie okresowych zezwoleń na prowadzenie ruchu pojazdów przekraczających dopuszczony znakami drogowymi tonaż na zarządzanych przez Zarządu Dróg drogach oraz kontrola stosowania warunków wydanych zezwoleń w celu przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 2. Wydawanie zezwoleń kat. I, II i III oraz opinii dla GDDKiA, dotyczących przejazdów pojazdów nienormatywnych przez drogi powiatowe.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w zakresie dróg powiatowych oraz opiniowanie wykorzystania dróg w sposób szczególny dla imprez odbywających się na drogach krajowych, powiatowych lub gminnych, dla odbycia których zezwolenie wydaje inny organ zarządzający ruchem (imprezy, uroczystości religijne organizowane na drogach publicznych).
PDF
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna