`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Główny Księgowy

Dorota Kęsek

Do kompetencji Głównego Księgowego należą zadania i uprawnienia określone w przepisach dot. gospodarowania środkami finansowymi jednostki, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240późn. zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeń;
 2. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn zm.) oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych              i finansowych,
  4. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie egzekwowania należności ZDPK oraz prawidłowości w naliczaniu kar i odsetek karnych.
PDF
Data publikacji:
Kategoria: Struktura organizacyjna