`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Przebudowa mostu nr 87 na rzece Skawince w Skawinie w ciągu ulicy Piastowskiej

Inwestycja zrealizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, PRIORYTET 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, DZIAŁANIE 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe.

„Przebudowa mostu nr 87 na rzece Skawince w Skawinie w ciągu ulicy Piastowskiej” zrealizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, PRIORYTET 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, DZIAŁANIE 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej Powiat Krakowski wraz z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego w maju 2011r. złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową mostu nr 87 na rzece Skawince w Skawinie w ciągu ulicy Piastowskiej. Projekt przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny i uzyskał rekomendację dofinansowania.
Umowa o dofinansowane projektu (MRPO.04.01.03-12-018/11-00-XVI/76/FE/11) została oficjalnie zawarta w dniu 07-11-2011r. pomiędzy Powiatem Krakowskim a Zarządem Województwa Małopolskiego zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą MRPO”.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

1. Stan infrastruktury drogowej przed realizacją inwestycji

Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Aktualnie jest całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Nie spełnia wymagań technicznych oraz grozi katastrofą budowlaną.
Belki główne ustroju nośnego są w stanie zadawalającym. W prefabrykowanych płytach pomostu widoczne są pęknięcia i ubytki betonu. Od spodu na dużych powierzchniach widać odsłonięte pręty zbrojeniowe płyt.
Na obiekcie nie występują urządzenia odwadniające, brak jest urządzeń dylatacyjnych. Nawierzchnia jezdni i chodnika jest uszkodzona. Gzymsy po obu stronach mostu są uszkodzone prawie na całej długości obiektu.
Przyczółki i filary nie są uszkodzone w tak dużym stopniu jak pozostałe elementy konstrukcji. Trzony filarów nie wykazują spękań czy zarysowań. Jakość betonu fundamentów podpór jest dobra.
Szerokość obiektu oraz jego nośność nie odpowiadają aktualnie obowiązującym wymaganiom. Remont istniejącego ustroju nośnego i podpór z uwagi na zakres zaistniałych uszkodzeń jest niemożliwy do przeprowadzenia ze względów technicznych i ekonomicznych.
Opisane powyżej uszkodzenia  oraz konieczność dostosowania obiektu do parametrów technicznych drogi jednojezdniowej dwupasmowej wraz z chodnikiem i bezpiecznikiem wg klasyfikacji dróg powiatowych wiąże się z koniecznością wymiany ustroju nośnego na nowy oraz koniecznością przebudowy podpór – poszerzenia istniejących podpór pośrednich.

2. Zidentyfikowane problemy

Główną barierą w rozwoju gospodarczym gmin powiatu krakowskiego, lokowaniu inwestycji oraz rozwoju terenów inwestycyjnych o potencjale generującym nowe, stałe miejsca pracy w gminie jest niewydolny i niewystarczający układ drogowy.
Mimo dobrej dostępności komunikacyjnej zewnętrznej gmin powiatu krakowskiego, w tym gminy Skawina objętej projektem, przeszkodą dla rozwoju są niedostatki w sieci dróg lokalnych. Jest to szczególnie niepożądane z uwagi na procesy powiększania terenów inwestycyjnych zarówno do celów mieszkaniowych jak i komercyjnych. Ponadto z uwagi na usytuowanie licznych zakładów produkcyjnych na terenie gmin i wzmożony ruch tranzytowy, drogi lokalne ulegają szybkiemu procesowi niszczenia.
Koniecznym jest więc podjęcie działań mających na celu racjonalizację układu sieci wewnętrznej i takie jej połączenie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, które poprawi ich dostępność co umożliwi rozłożenie natężenia ruchu i zmniejszy tempo dewastacji nawierzchni.
Dlatego też powiat krakowski za priorytetowe zadanie uznał zarówno udostępnienie nowych obszarów dla inwestorów, jak i udrożnienie ciągów komunikacyjnych łączących strategiczne części powiatu.
Najistotniejszymi problemami do rozwiązania są:

 • niewystarczający poziom bezpieczeństwa na drodze, w szczególności najmłodszych uczestników ruchu,
 • utrudnienia w ruchu,
 • brak płynności przejazdu,
 • wydłużenie czasu podróży,
 • zły stan dróg,
 • niskie parametry techniczne dróg,
 • brak odpowiedniego zaplecza dla komunikacji publicznej.
 • utrudniony dostęp do stref gospodarczych i turystycznych.

Gmina Skawina jako ważny satelita gospodarczy Krakowa nie posiada odpowiedniej infrastruktury łączącej ją z miastem. Analizowana droga powiatowa nr 2202K w obrębie której zlokalizowany jest zamknięty dla ruchu most nr 87 na rzece Skawince w Skawinie, przebiegająca przez duże ośrodki przemysłowe oraz łącząca mieszkańców z drogą krajowa nr 44 jest w fatalnym stanie – odwodnienie korpusu drogi nie funkcjonuje, woda stoi w dziurach, koleinach drogi, na jezdni, tworząc zastoiska utrudniające ruch. Na poboczu miejscowo występują garby i ubytki materiału. Droga wymaga natychmiastowych napraw. To pogarsza sytuację gminy Skawina jako atrakcyjnego gospodarczo partnera miasta Kraków.
Fatalny stan techniczny analizowanych odcinków dróg oraz dodatkowo zamknięcie mostu nr 87 oznacza dla mieszkańców poważne utrudnienia w dostępie do lokalnych ośrodków administracyjno-gospodarczych, w których zlokalizowane są szkoły, zakłady pracy, urzędy, szpitale. Stanowi również zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach kryzysowych – przejazd analizowanymi odcinkami dróg karetki pogotowia czy innych służb ratowniczych jest bardzo utrudniony i wydłużony w czasie, m.in. z uwagi na koneicznosć pokonania dodatkowego objazdu. Skutkiem utrudnionej dostępności komunikacyjnej terenów jest zagrożenie trwałą marginalizacją społeczną i ekonomiczną oraz ograniczenie możliwości skorzystania z szans rozwojowych, jakie daje integracja europejska i związany z nią rozwój gospodarczy kraju.
Słaba dostępność komunikacyjna terenów położonych przy drogach powiatowych nr 2177K oraz 2202K, głównie wskutek zamknięcia obiektu mostowego nr 87 na rzece Skawince, utrudnia funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych, a także zniechęca do podejmowania działalności przez nowe podmioty. W rejonie inwestycji zlokalizowane są bardzo ważne ośrodki gospodarcze, zarówno w skali gminy, jak i powiatu, m.in. Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o., Elektrownia SKAWINA S.A., Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina Sp. z o.o.. Wokół ulicy Energetyków, jednego z planowanych do przebudowy odcinków dróg, znajduje się Elektrownia Skawina S.A., która jest jedną z największych firm przemysłowych w Skawinie i jedną z większych w regionie. Zasila w ciepło miasto Skawina oraz zachodnią część Krakowa. Obecnie posiada ponad 20% udział na rynku ciepła aglomeracji krakowskiej. Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej może poważnie utrudniać funkcjonowanie i modernizowanie elektrowni zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską.
Przebudowa obiektu mostowego nr 87 na rzece Skawince pozwoli przywrócić komunikację pomiędzy przeciwległymi brzegami rzeki Skawinka a tym samym ciągu dróg powiatowych stanowiących ważny szlak łączący wyżej wymienione ośrodki gospodarcze z Krakowem, co przełoży się na rozwój regionu. Dzięki przywróceniu komunikacji na tym ciągu drogowym samochody ciężarowe będą mogły ominąć coraz bardziej zatłoczone centrum miasta Skawina podczas dostawy i odbioru materiałów w zlokalizowanych w Skawinie ośrodkach przemysłowych. Mniejszy ruch dużych pojazdów przejeżdżających przez samo centrum zwiększy atrakcyjność miasta Skawina oraz zwiększy bezpieczeństwo dla pieszych w mieście.
Zły stan techniczny dróg i towarzyszącej im infrastruktury, w tym zamkniętego obecnie dla ruchu mostu nr 87 na rzece Skawince, stanowi również barierę dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w ich otoczeniu. Brak możliwości dogodnego dojazdu do pracy lub szkoły, w Krakowie czy w Skawinie, zmniejsza atrakcyjność ziemi jako miejsca pod zabudowę mieszkalną.
Zły stan techniczny dróg powiatowych i towarzyszącej im infrastruktury stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Gwałtowne manewry kierujących pojazdami, starających się ominąć nierówności i ubytki nawierzchni, stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt braku chodników dla pieszych i miejsc parkingowych. Ruch nie jest płynny, co skutkuje wydłużeniem czasu podróży niewspółmiernym do pokonywanych odległości. Zły stan techniczny drogi generuje też większe koszty eksploatacji samochodów – przy jeździe na niskich biegach z prędkością 20÷30 km/h znacznie wzrasta zużycie paliwa oraz elementów zawieszenia pojazdów. Większe zużycie paliwa przekłada się bezpośrednio na wzrost emisji spalin. Nierówności nawierzchni powodują zwiększenie poziomu hałasu i wibracji, co szczególnie odczuwają mieszkańcy sąsiadujących z drogą domów.
W omawianym projekcie zamknięcie ważnego dla Skawiny obiektu mostowego wymusza na kierujących pojazdami konieczność skorzystania z ok. 3,5km objazdu – tj. ciąg dwóch dróg powiatowych nr 2202K (ul. Energetyków odc. 979m, ul. Żwirową na odc. 608m, ul. Piastowską na odc. 408m) i 2177K (ul. Tynieckiej na odc. 1477m) oraz odcinek drogi krajowej 44 Kraków – Oświęcim (na odc. 750m). Zły stan nawierzchni na tych drogach (szczególnie powiatowych) oraz bardzo duży ruch pojazdów na odcinku drogi krajowej powoduje często nadmierną nerwowość wśród kierowców, chęć nadrobienia „straconego w korkach czasu” na trasie – co niestety dość często przekłada się na nadmierne zwiększanie prędkości pojazdów powyżej dopuszczalnej przepisami ruchu drogowego zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kolizji czy nawet wypadku drogowego.
Działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie w celu poprawy przejezdności drogą ograniczają się głównie do uzupełniania ubytków nawierzchni i innych bieżących prac utrzymaniowych. Jednak ze względu na złą jakość podbudowy oraz brak należytego odwodnienia dróg działania te przynoszą jedynie chwilową poprawę sytuacji. Dodatkowy ruch pojazdów na drogach powiatowych stanowiących objazd przyczynia się do znacznie szybszej ich degradacji, dlatego konieczne jest przeprowadzenie naprawy obejmującej m.in. frezowanie nawierzchni, wymianę wpustów deszczowych, regulację pionową włazów studni rewizyjnych, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, wyrównanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. W przypadku obiektów mostowych prowadzone są okresowe kontrole stanu technicznego i konserwacje konstrukcji oraz towarzyszącej infrastruktury.

3. Opis inwestycji

Przedmiotem projektu była przebudowa mostu na rzece Skawince znajdującego się w ciągu ul. Piastowskiej w Skawinie będącej drogą powiatową nr 2202K i obejmowała:

 • przebudowę mostu nr 87 na rzece Skawince zlokalizowanego w ciągu ul. Piastowskiej, w tym:
  • rozbiórka istniejącego ustroju nośnego:
  • budowa nowego obiektu mostowego:
 • naprawę i utrzymanie dróg objazdowych nr 2202K i 2177K na czas przebudowy mostu nr 87.

Docelową grupą odbiorców projektu są mieszkańcy terenów położonych w sąsiedztwie dróg (mieszkańcy ulicy Energetyków, Żwirowej, Piastowskiej i Tynieckiej – ok. 400 osób), obecni przedsiębiorcy oraz ich dostawcy, odbiorcy i pracownicy (jest to nawet kilka tyś. osób rocznie), mieszkańcy powiatu krakowskiego ziemskiego i szerzej województwa małopolskiego korzystający z drogi krajowej nr 44 relacji Kraków – Oświęcim, jak też nowopowstałe podmioty w przyszłości oraz turyści przebywający gościnnie na tym terenie.

4. Efekty realizacji inwestycji

Bezpośrednimi mierzalnymi efektami realizacji projektu są:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej, w tym poprawa dostępności transportowej oraz jakości transportu do stref gospodarczych,
 • zwiększenie szerokości i nośności mostu,
 • skrócenie czasu przejazdu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu sieci drogowej na stan środowiska,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • wyeliminowanie utrudnień w ruchu spowodowanych zamknięciem obiektu mostowego nr 87 na rzece Skawince w Skawinie

Obiekt mostowy po przebudowie:

 

5. realizacji projektu

Realizacja założonych celów przedmiotowej inwestycji umożliwiła w sposób bezpośredni lub pośredni rozwiązanie zdecydowanej większości zidentyfikowanych problemów. Projekt znajduje swoje uzasadnienie zarówno pod względem korzyści ekonomicznych jak i społeczno-gospodarczych czy środowiskowych.
Przebudowa obiektu mostowego na rzece Skawince w sposób bezpośredni przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych poprzez przywrócenie komunikacji pomiędzy przeciwległymi brzegami rzeki Skawinka, zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania dróg na otaczające środowisko.
Pozytywne oddziaływanie pośrednie projektu będzie z pewnością odczuwane w zakresie poprawy dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnika poprawy warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki. Przebudowa mostu w ważnym ciągu komunikacyjnym jest istotna dla rozwoju regionu, a w szczególności dla zwiększenia obrotu towarowego i rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych w mieście Skawina. To z kolei wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców powiatu, w szczególności miasta Skawina.
Rezultatami projektu są:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej, w tym poprawa dostępności transportowej oraz jakości transportu do stref gospodarczych,
 • zwiększenie szerokości i nośności mostu,
 • skrócenie czasu przejazdu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu sieci drogowej na stan środowiska,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • wyeliminowanie utrudnień w ruchu spowodowanych zamknięciem obiektu mostowego nr 87 na rzece Skawince w Skawinie
 • zmniejszona liczba wypadków drogowych a co za tym idzie zmniejszenie kosztów społecznych i ekonomicznych likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych,
 • powstanie nowych podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie powstaną nowe miejsca pracy (spadek bezrobocia),

Z punktu widzenia odbiorców końcowych projektu najbardziej odczuwalnym efektem długofalowym projektu jest  zwiększenie dostępności komunikacyjnej która przyczyni się do:

 • wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców,
 • poprawy dostępu do obiektów i placówek kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i ochrony zdrowia,
 • poprawy dostępności istniejących podmiotów gospodarczych
 • zwiększenia atrakcyjności terenów gminy, dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów (w tym zagranicznych), a tym samym tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.

6. Wartość inwestycji: 4,04 mln zł brutto

7. Wartość dofinansowania UE: 3,21 mln zł

8. Inwestycję zakończono:  luty 2012r.

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Inwestycje