UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Drzewa w pasie drogowym

drzew w pasi 2015 05 13 008 550Pracownicy Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów spotykają się z pytaniami dotyczącymi usunięcia z pasa drogowego drzew. Z uwagi na fakt, że procedura przewidziana przepisami prawa jest długotrwała i biorą w niej udział różne organy administracji publicznej chcemy przedstawić jej przebieg.
Cała sprawa rozpoczyna się bądź od złożenia wniosku przez zainteresowaną osobę, bądź przez przedłożenie wniosku pochodzącego od innych wydziałów Zarządu Dróg. Uzasadnieniem wycinki drzew jest konieczność zrealizowania inwestycji lub poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Złożony wniosek podlega ocenie referenta ds. utrzymania zieleni, który w terenie dokonuje wizji, mierzy obwód pnia na wysokości 1,3 m oraz rozpoznaje gatunek drzewa. Ponadto sporządza opinię uzasadniającą podjęcie dalszych kroków w sprawie. Jeżeli wniosek będzie pozytywnie oceniony zostanie skierowany do właściwego wójta (burmistrza), który jest organem wskazanym ustawowo do wydania decyzji administracyjnej. Otrzymany wniosek zostaje oceniony przez przedstawiciela Urzędu Gminy podczas wizji w terenie, a następnie zostaje przygotowany projekt decyzji administracyjnej rozstrzygającej sprawę wycinki. Jeżeli projekt decyzji dopuszcza wycięcie drzewa musi być skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Przyrody (z wyłączeniem obcych gatunków topoli), który ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu do projektu decyzji wójta (burmistrza). Jeżeli Regionalny Dyrektor nie wniesie sprzeciwu wójt (burmistrz) może wydać decyzję zgodnie z wcześniejszym projektem.
Przedstawiona powyżej procedura jest skomplikowana i trwa około trzy miesiące stąd prosimy wnioskodawców o cierpliwość.