UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Realizacja programu BRD

Odpowiadając na apel ZDPK, wszystkie urzędu gmin powiatu krakowskiego zgłosiły w styczniu br. swoje propozycje działań koniecznych dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spośród 287 wniosków, wytypowano do realizacji 33 najpilniejsze zadania na terenie 26 miejscowości, w których należało wyznaczyć przejścia dla pieszych lub wykonać ich oznakowania, ustawić dodatkowe znaki drogowe, zamontować bariery, ustawić lustra itp. realizacja prog brd 2013-09-02 002-550
Do chwili obecnej zrealizowano 22 spośród 33 zadań, zaś 11 znajduje się na etapie realizacji.
Dodatkowo, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wytypował samodzielnie 26 - ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa - zdań do zrealizowania w 23 miejscowościach, w których dochodziło do wielu kolizji i wypadków (miejsca te nie zostały zgłoszone przez gminy). Część z tych zadań została już wykonana, natomiast pozostałe zlecono do zaprojektowania, a ich realizacja nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac projektowych.