UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Lokalizacja urządzeń obcych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych (przyłącz gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej itp.)

1.

Wniosek wypełniony winien być przez inwestora oraz przez niego podpisany. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik lub upoważniona przez inwestora osoba, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z opłatą skarbową - określoną w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2016.1827 t.j.) - w wysokości 17,00 zł, którą należy wnieść na konto:

Urząd Gminy Zielonki
Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Deutsche Bank Polska S.A,
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

2.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. projekt branżowy wykonany przez uprawnionego projektanta, który obejmuje: mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną trasą projektowanego przyłącza,
  2. przekrój poprzeczny z określeniem długości, średnicy oraz rodzaju rury ochronnej.

Wniosek do pobrania pdf

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta