Informacje o ZDPK

 

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków
jest jednostką budżetową Powiatu Krakowskiego.
Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań należących do Zarządu Powiatu w Krakowie w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - szczegółowy zakres zadań przedstawiono w regulaminie organizacyjnym.

 


NIP: 677-20-84-980   Regon: 351579270Numery rachunków bankowych

 

Nazwa rachunku 
Nr rachunku w banku:
GETIN NOBLE BANK S.A.
Rachunek podstawowy - służy do dokonywania wpłat należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowgo oraz innych należności ustalanych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w drodze decyzji. 73 1560 0013 2568 2818 7598 0001
Rachunek sum depozytowych - służy do dokonywania wpłat wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19 1560 0013 2568 2818 7598 0003