BRD 2018

Termin na złożenie wniosków do programu BRD w roku 2018 minął dnia 31 stycznia. Obecnie wnioski są sprawdzane pod kątem spełniania kryterów programu.

Propozycje BRD polegające na budowie chodników i przebudowie skrzyżowań - z oczywistych względów (finansowych) - nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do realizacji. Zadania te zwyczajowo są realizowane w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych, czyli we współfinansowaniu zainteresowanej gminy i powiatu.

O wstępnej ocenie poszczególnych wniosków ich Wnioskodawcy będą powiadomieni odzielnymi pismami. Wizje w terenie będą zwoływane w miarę potrzeb i konieczności. O wizjach w terenie będą zawiadomieni Wnioskodawcy, radni powiatowi oraz właściwy Urząd Gminy.